Search for European Projects

Over 40 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel har som mål att utveckla Kvarkens rika skatt av livsmedelsråvaror. Regionen ska bli bättre på att produktutveckla och distribuera denna unika resurs. Vare sig det är sälkött eller havtornsbär ska konsumenter – lokala, regionala, nationella och internationella – få möjlighet att upptäcka Kvarkens högkvalitativa mat, i såväl butiker som i trevlig restaurangmiljö.Kvarkenregi ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet tillvaratar och vidareför kunskaper och erfarenheter från Interreg-projektet Gastro Botnia samt meny-varumärket för lokal mat Gastro Botnia. Projektet bryggar över till verksamhet i nästa programperiod avseende utveckling av regionens mattraditioner inlemmat i det ”Nya nordiska köket”.Projektet utreder Kvarkenregionens förutsättningar och möjligheter i det Nya nordiska köket, synliggör o ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektets kommer att erbjuda kartering och inventering av kustområdet samt producera användarvänlig kunskap om sikens rekrytering och tillstånd i syfte att upprätthålla funktionsdugliga yngelproduktionsområden i Kvarken. Resultaten används till integrerad kustzonplanering, miljövård, rationella och hållbara fiskevårdsåtgärder, miljöövervakning samt för allmänhetens bruk och till överskådligt info ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Sten- och mineralindustrin är ett växande område. Forskningsenheten ska tillsammans med Statsskog göra en förstudie för att kartlägga möjligheten för att vidareutveckla sten- och mineralindustrin inom MittSkandiaregionen
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet ska på ett gränsöverskridande sätt samordna viktiga gemensamma utvecklingsfrågor, identifiera gemensamma problem och möjligheter och motverka gränshinder. Fördjupat samarbete mellan offentliga och enskilda aktörer inom miljö- och planeringsområdet är ytterligare ett mål.
Read Project

 10

 FINISHED 
Projektet ska skapa en gemensam GIS-baserad plattform för marin planering och integrerad kustzonsförvaltning i Kvarken och ska på detta sätt fördjupa kontakterna mellan planerande myndigheter och organisationer i området. Projektet främjar aktivt gränsöverskridande utbyte av erfarenheter och kunskap i marin planering och gynnar en gemensamt förhöjd kompetens och en gemensam vision över användninge ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska skapa en gränsäverskridande och aktiv samverkan samt ny kunskap om v´iltvård av älgstammen. 75 älgar ska utrustas med GPS-anläggning och marknadsföringseffekter uppnås genom internationellt engagemang i enskilda älgars vandringar. Det främsta målet är att skapa en samförvaltning av älgstammen baserat på ett gränsregionalt, varaktigt nätverk av aktörer
Read Project

 17

 FINISHED 
Det utbyggda flygfältet i Hemavan kommer att kunna trafikeras med plan för 100–120 passagerare. Projektet ska långsiktigt marknadsföra flygplatsen och etablera den som Helgelands/Västerbottensfjällens charterflygplats i medvetandet hos nordiska och europeiska reseföretag och flygoperatörer
Read Project

 6

 FINISHED 
Syftet är att undersöka vilken plastfilmstyp som är lämpligast vid ensilering i plastslang för att därigenom kunna minska kostnaderna avsevärt i förhållande till ensilering i tornsilo eller i annan typ av anläggning. Torkning respektive våtlagring ska också jämföras ur miljö- och ekonomiskt perspektiv. Den samlade kunskapen om det våta systemet skall därefter användas för att skapa ett ekonomiskt ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska dokumentera och skildra kulturen vid Bottenvikens kust i olika medier som utställningar, film, radioprogram, bok, webbplats. Projektet pågår redan inom Interregprogrammet Nordkalotten, men utsträcks nu geografiskt till den unika kultur- och naturmiljön i Kvarkenområdet.
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet Partnership Kvarken har som syfte att långsiktigt säkerställa färje- trafiken i Kvarken. För att uppnå detta genomförs fyra aktiviteter inom projektet. Marknadsföring av passagerar- resp godstrafiken på båda sidor om Kvarken, framtagande, tillhandahållande av ett för trafiken designat boknings- och biljettsystem till operatörerna samt utvecklande av landbaserade resemotiv för passagerare ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet syftar till att arbeta för Kvarkenregionens vision - att vara en ”Funktionell och konkurrenskraftig” region. Omsatt i erfarenheter från det turistiska samarbetet kan det betyda en strävan efter ett tillgängligt, intressant och unikt ”funktionellt” turistiskt verksamhetsystem.Projektet mål är att inventera, analysera och beskriva sammanhang där gränsregionalt samarbete ger grunden för lan ...
Read Project

 3

 FINISHED 
AB J A Henriksson & Co bygger som samordnare för ett antal företag i Norge och Sverige ett nätverk för godstransporter mellan Helgeland, Västerbotten och Österbotten. Kombinationen bil, båt och järnväg ska vara centrala inslag i logistiken
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektets mål är att jämföra nuvarande organisationer, erfarenheter och logistik kring närmaste sjukhus och universitetssjukhus. Genom att göra detta kan organisationerna utvecklas för att fungera optimalt och för att kunna göra en positiv förändring för användaren dvs. patienten och de prehospitala organisationerna i de båda länderna.
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska öka fjällsäkerheten i de svensk-norska fjällen. De separata räddningsenheter som finns på olika sidor om gränsen utvecklas till en mer effektiv och samordnad räddningstjänst i det vidsträckta fjällområdet. Genom projektet kommer fjällräddare i båda länderna bl a att få gemensam kompetensutveckling och bättre och samordnad kommunikationsutrustning.
Read Project

 17

 FINISHED 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Read Project

 9

 FINISHED 
... at från projektet ULTRA – Utveckling av Lidar-baserad terränganalys för regional användning Etableringsprojektet ULTRA var ett samarbete mellan Forststyrelsen i Vasa och Länsstyrelsen i Västerbotten. Den totala projektbudgeten låg på 490 640 €, varav EU hade beviljat 245 000 €. Projektet förbrukade 482 091 € av den totala budgeten. Bakgrund till projektet ULTRA inleddes 1 augusti 2008 med målsättn ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara kunskap och engagemang hos aktörer och organisationer i deltagande gränsregionala bygder, för att utveckla en kulturellt baserad upplevelse- och besöksnäring, stärka det gränsöverskridande samarbetet och förbättra förutsättningarna för näringslivets tillväxt – med fokus mot Sagavägenområdet
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet ska utveckla Sagavägen till ett väl fungerande samfärdselstråk över Skandinavien – genom en gränsregion med ett levande näringsliv. Det ligger väl i linje med Interreg-programmets intentioner. Liksom projektets grundläggande arbete med att ta fram en gemensam gränsöverskridande utvecklingsplan för Sagavägen
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektets övergripande syfte är att marknadsföra regionerna så att ett antalet större evenemang/konserter kan komma till stånd och därigenom profilera regionerna som attraktiva och konkurrenskraftiga för artistförmedlare, evenemangsarrangörer samt andra kulturproducenter.
Read Project

 3

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel ska under 6 år göra Kvarkenregionen till en kunskapsintensiv arena för interregional samverkan inom livsmedelshandel, produktanpassning och restaurangutveckling. Här har regionala nischprodukter en viktig del, eftersom de kan skapa möjligheter i områden som saknar marknadsmässiga underlag för en stark livsmedels- och restaurangsektor.
Read Project

 8

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Syftet är att skapa en historieturismrutt genom Österbotten och Västerbotten samt utveckla gränsöverskridande turismprodukter inom de två stora krigens tema. Produktutvecklingen grundas på historisk fackkunskap och deltagande projektaktörer får en gemensam specialanpassad utbildning. Upplevelseprogram och turismtjänster kopplas till ruttens temapaket. Gemensam marknadsföring utvecklas samt en perm ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska bidra till att Krutfjällvägen blir ett attraktivt område att bo i och besöka. Föreningen ska utveckla konkreta produkter för personer som är intresserade av fiske, sport, mat och kultur. Samtidigt ska de olika kulturerna i området, samiska, norska och svenska, tillvaratas
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet ska bygga en digital bro, d v s bredband mellan Västerbottens län och Helgeland.
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet ska utveckla Internetportalen nordicseal.org så att den blir en marknadsplats för intressenter som där kan presentera sälprodukter till försäljning.
Read Project

 3

 FINISHED 
Det övergripande målet är att med de nya fysiska förbindelserna som plattform skapa ett ökat utbud av bredbandstjänster för företag, myndigheter och organisationer som vill öka kontakterna i och mellan regionerna Helgeland, Västerbotten och Österbotten.
Read Project

 5

 FINISHED 
IT3-projektet ska skapa ett övergripande ramprogram för gränsöverskridande IT-samarbete mellan dessa regioner, initiera gränsöverskridande IT-projekt och aktivt söka möjlighet till finansiering samt aktivt medverka till informationsspridning när det gäller IT mellan dessa regioner
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet syftar till att skapa högklassiga kulturupplevelser som ska bidra till att höja regionens profil som kulturell region och skapa fler arbetstillfällen för konstutövare i olika åldrar
Read Project

 6

 FINISHED 
Företag inom turistnäringen i Helgeland och Västerbotten ska genom projektet utveckla det gränsöverskridande arbetet. Syftet är att förändra de rådande strukturerna, förbättra information, utbildning, organisation m m, och därigenom lägga grunden för en framgångsrik destinationsutveckling.
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska arbeta med gränsöverskridande samverkan för att på ett nytt och innovativt sätt utveckla kvarkenregionens äldrevård och äldreomsorg. Projektet ska i ett nätverk utveckla forskning, utbildning, databasen Gerda och ett resurscentrum
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska skapa en stark kompetensregion inom crossmedia design – som drivs av en innovationsmiljö bestående av representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. De ska samla forskningsresurser med koppling till mediadesign från deltagande parters universitet, skapa ett långsiktigt forskningsprogram inriktat på att fylla framtida behov inom mediasektorn och ska långsiktigt till ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Projektet ska utveckla småskaliga metoder anpassade till landsbygdsförhållanden för framställning av gödselmedel baserade på avloppsslam, pälsdjursgödsel och träaska, samt undersöka effekterna på träbiomassaproduktionen och miljön när dessa gödselmedel används i skog
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets sam-verkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland. Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden
Read Project

 8

 FINISHED 
Målet med projekt är att det öppna tjänsteneutrala nätet mellan Västerbotten och Österbotten ska leda till ett större antal konkurrerande tjänsteleverantörer och teleoperatörer. Förbindelsen mellan Umeå och Vasa ska vara i drift 2005-11-30.Med hjälp av denna förbindelse ska projektet utveckla och hitta former för att ansluta tjänster och kunder samt testköra med provanvändare.
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektets övergripande mål är att i bred samverkan skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla skogens kulturarv i Västerbottens inland och Helgeland. Projektet bygger på arbetet som gjorts i det 1-åriga projektet med samma namn (se ovan). Avsikten med etableringsprojektet KING II är att bedriva fullskalig försöksverksamhet och utvidga projektet geografi med fler skogsområden i Västerbotten och ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet syftar till ökad affärsnytta genom att skapa nya marknader för SME-företagen i Kvarkenregionen. Genom nätverkssamarbete skall man utveckla och nyttja regionens gemensamma samlade kompetens. Förutsättningar ska skapas för företagens nätverkssamarbete över Kvarken, inriktat mot gemensamma kunder i eller utanför regionen
Read Project

 11

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Målet är att skapa ett forum för aktivt utbyte över Kvarken inom vattenområdet samt att få till stånd likartad metodik och utbildning.Projektet omfattar följande aktiviteter:1 Nätverk under ytanSamarbete i havs- och skärgårdsfrågor, t ex uppbyggande av ett Kvarken under ytan- nätverk. Ett större strategimöte anordnas under våren 2007.Utbildning planeras i form av intensivkurser/föreläsningar och m ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Den övergripande målsättningen är att bestånden av harr i Kvarken ska vara starka och självreproducerande i sådan omfattning att de klarar ett fiske och att tillgängliga lek- och uppväxtområden ska vara besatta med harrungar och att harrens biodiversitet är tryggad
Read Project

 4