Search for European Projects

28 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel har som mål att utveckla Kvarkens rika skatt av livsmedelsråvaror. Regionen ska bli bättre på att produktutveckla och distribuera denna unika resurs. Vare sig det är sälkött eller havtornsbär ska konsumenter – lokala, regionala, nationella och internationella – få möjlighet att upptäcka Kvarkens högkvalitativa mat, i såväl butiker som i trevlig restaurangmiljö.Kvarkenregi ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet tillvaratar och vidareför kunskaper och erfarenheter från Interreg-projektet Gastro Botnia samt meny-varumärket för lokal mat Gastro Botnia. Projektet bryggar över till verksamhet i nästa programperiod avseende utveckling av regionens mattraditioner inlemmat i det ”Nya nordiska köket”.Projektet utreder Kvarkenregionens förutsättningar och möjligheter i det Nya nordiska köket, synliggör o ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Målet med VIS-prosjektet er å skape et stabilt grunnlag for det fortsatte samarbeidet og synliggj¸re den felles verdensarven på alle nivåer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Arbeidet vil foregå på tre områder:Aktivitet 1: M¸teplass for VIS-Verdensarv i samarbeid.Aktivitet 2: Så et verdensarvfr¸.Aktivitet 3: Se og opplev den felles verdensarven.
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet Partnership Kvarken har som syfte att långsiktigt säkerställa färje- trafiken i Kvarken. För att uppnå detta genomförs fyra aktiviteter inom projektet. Marknadsföring av passagerar- resp godstrafiken på båda sidor om Kvarken, framtagande, tillhandahållande av ett för trafiken designat boknings- och biljettsystem till operatörerna samt utvecklande av landbaserade resemotiv för passagerare ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet syftar till att arbeta för Kvarkenregionens vision - att vara en ”Funktionell och konkurrenskraftig” region. Omsatt i erfarenheter från det turistiska samarbetet kan det betyda en strävan efter ett tillgängligt, intressant och unikt ”funktionellt” turistiskt verksamhetsystem.Projektet mål är att inventera, analysera och beskriva sammanhang där gränsregionalt samarbete ger grunden för lan ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektets syfte är att öka etableringen av företag inom de kreativa näringarna, att öka management- och producentkompetensen inom den kreativa sektorn samt att höja intresset och kännedomen för företag inom kreativa näringar. Tanken bakom projektet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för kulturentreprenörskap och kulturövande i Kvarkenregionen genom ökat samarbete, utbildning, informati ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel ska under 6 år göra Kvarkenregionen till en kunskapsintensiv arena för interregional samverkan inom livsmedelshandel, produktanpassning och restaurangutveckling. Här har regionala nischprodukter en viktig del, eftersom de kan skapa möjligheter i områden som saknar marknadsmässiga underlag för en stark livsmedels- och restaurangsektor.
Read Project

 8

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Traditionellt har sälen varit en resurs för kustbefolkningen, både i Kvarkenområdet och i Helgeland. Jaktförbudet de senaste åren har gjort att bestånden ökat och blivit ett problem för fiskerinäringen.Målet med projektet är att återskapa en ekologisk förvaltning av sälbestånden och därigenom ge förutsättningar för att utnyttja den som resurs
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska utveckla Internetportalen nordicseal.org så att den blir en marknadsplats för intressenter som där kan presentera sälprodukter till försäljning.
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet syftar till att skapa högklassiga kulturupplevelser som ska bidra till att höja regionens profil som kulturell region och skapa fler arbetstillfällen för konstutövare i olika åldrar
Read Project

 6

 FINISHED 
Crossroad Kvarken is a project intended to stimulate business and cooperation between companies and organisations in Helgeland Norway, Västerbotten + Örnsköldsvik in Sweden and Österbotten Finland. The project is owned by the Federation of Private Enterprises in Västerbotten and has been ongoing since 2000. The project is part of the Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia programme. The project has dev ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Avsikten med projektet är att förena offentliga aktörers strategiska insikter och den specifika marknadskunskapen hos turoperatörer/incomingaktörer med lokalsamhällenas sociala kapital i syfte att säkerställa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar turistutveckling i de deltagande destinationerna.
Read Project

 8

 FINISHED 
Ähtäri ska tillsammans med sin vänort Lycksele skapa en gränsregional vänortsmodell där den ekonomiska nyttan prioriteras, särskilt inom turismnäringen. Det innebär bl a att utveckla nya nätverk mellan människor och organisationer och genomföra gemensam marknadsföring
Read Project

 3

 FINISHED 
Samarbetets primära mål är att den utveckling av kryssningstrafik som sker i Östersjön även når Kvarkenregionens hamnar. I projektet samverkar hamnarna dels för att höja mottagningskapaciteten, dels för att göra regionen känd för kryssningsmarknaden
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska kartlägga infrastrukturens betydelse inom ett antal samhällssektorer i en europeisk, gränsregional, regional och lokal dimension. Sektorerna är Företagande, Besök/ turism, Sjukvård/hälsovård, Utbildning/forskning, Lokal kultur, Nya marknader samt Transport/kommunikation. Projektet ska dessutom sprida kunskap om regionens infrastruktur och förmedla "Kvarken - short cut system" som ett ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Målet är att skapa ett forum för aktivt utbyte över Kvarken inom vattenområdet samt att få till stånd likartad metodik och utbildning.Projektet omfattar följande aktiviteter:1 Nätverk under ytanSamarbete i havs- och skärgårdsfrågor, t ex uppbyggande av ett Kvarken under ytan- nätverk. Ett större strategimöte anordnas under våren 2007.Utbildning planeras i form av intensivkurser/föreläsningar och m ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet genomför utredningar och informationsinsatser i syfte att upprätthålla regelbundna färje- och flygförbindelser över Kvarken
Read Project

 6

 FINISHED 
Utifrån erfarenheter från pågående UniNetprojekt ska man utveckla en ny typ av infrastruktur som ger smidigare möjligheter till kommunikation mellan länderna, en sk. Kvarken Community. Infrastrukturen används i första hand mellan olika högskoleenheter och organisationer i Kvarkenregionen men under kommande strukturfondsperioden även av samarbetspartners i kommuner och näringsliv.
Read Project

 7

 FINISHED 
Universiteten och högskolorna i Kvarkenregionen agerar tillsammans i en strategisk allians genom UniZon Kvarken-projektet. Projektet ger det över tjugoåriga högskolesamarbetet över Kvarken ny stadga och nytt innehåll inom flera vetenskapsgrenar. UniZon Kvarken bedriver och initierar forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt mellan parterna och lanserar universitetszonen gränsregionalt, nati ...
Read Project

 13

 FINISHED 
Syftet är att fördjupa universitetssamarbetet i Kvarkenregionen och samtidigt förankra det hos en neutral organisation som kan fortsätta arbetet med en gränsregional utveckling av högskolorna.
Read Project

 4

 FINISHED 
... ldsarvstanken både i skolor och till allmänheten. I etableringsprojektet VIS 63 samarbetade Kvarkenrådet, Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun. Projektet tilldelades totalt 870 000 €, varav EU stod för 435 000 €. Projektet upparbetade 99,7% av den totala budgeten. Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet Världsarv i samverkan där ett fungerande sam ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Kvarken skärgård i Finland bildar tillsammans med Höga Kusten i Sverige en enastående geologisk helhet och ett gränsöverskridande världsarv. Höga Kustens branta stränder och Kvarkens flacka och låga kust är varandras topografiska motsatser. De är unika exempel på pågående geologiska och biologiska processer där landhöjningsfenomenet präglat landskapet. Världsarvskommunerna och förvaltande organisa ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet ska fortstta med gränsöverskridande aktiviteter inom forskning och undervisning där den långa erfarenheten i Sverige blandas med tillämpningar i Finland och ett kontaktföretag i Norge.Near Infrared Center of Excellence skall vara drivande i att organisera industrikurser, akademiska kurser, vetenskapliga projekt, publicering och industrisamarbete inom nära infraröd spektroskopi och kalibe ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet bidrar till ett fördjupat samarbete kring hållbar infrastruktur för en mer tillgänglig Östersjöregion. Transportområdet präglas av olika system som inte är optimerade för interregionala transporter. Samarbetsprojektet är en pusselbit i byggande av en interregional transportkorridor i öst-västlig riktning mellan tre länder. Projektet bedrivs inom ramen för ett gemensamt koncept "Nordic Lo ...
Read Project

 5

 FINISHED 
NLCC - Investments ska tillsammans med projektet NLCC - Cooperation bli ett ekonomiskt, miljövänligt och effektivt transportalternativ. Genom aktiviteterna i NLCC - Cooridor och investeringarna i detta projekt samordnas logistikcentren längst korridoren. Investerinarna som ska göras i hamnarna i Umeå och Vasa är strategiska i fråga om att flytta en stor andel landsvägstransporter till kortare, eff ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Med musiker, skådespelare och dansare ska projektet skapa ett allkonstverk, föreställningen Färjesånger - ett vågspel över Kvarken, där såväl nationsgränser som gränser mellan olika konstområden suddas ut. Projektet ska främja kontakt och stimulera samarbete mellan artister på båda sidor om Kvarken och utgöra grunden till ett nätverk som sedan kan utvecklas vidare
Read Project

 5