Search for European Projects

Världsarv i samverkan 63 grader nord

Projektet har som syfte att samordna världsarvets förvaltning och informationsinsatser mellan Västernorrland och Österbotten, genomföra gemensamma informationsinsatser, möjliggöra erfarenhetsutbyten och fungera som mötesplats för aktörer inom världsarvsområdet samt att utarbeta pedagogiskt material och metoder för att förmedla kunskap om världsarvet till barn och ungdomar. Short information about the project World Heritages in Cooperation 63º NorthThe project World Heritages in Cooperation 63º North was a cooperation between the Kvarken Council, the County Administration Board of Västernorrland and the municipalities of Örnsköldsvik and Kramfors. The goal of the project was to develop and deepen the cooperation between the High Coast and the Kvarken Archipelago. These goals have been reached by the production of an extensive information material about the High Coast/Kvarken Archipelago world heritage (including teaching material, a brochure, a DVD and an information package, all available in Finnish, Swedish and English), developing a pedagogical method for world heritage teaching, conducting an extensive world heritage management survey, and contributing to the development of a cross-border world heritage administration model. All the teachers, students and civil servants that have participated in the education session conducted by the project will function as world heritage ambassadors in the society. Achievements: Kortfattat om resultaten från projektet Världsarv i samverkan 63º Nord Höga Kusten i Sverige kom in på Unescos världsarvslista år 2000 och Kvarken Skärgård år 2006. Tillsammans bildar de ett gemensamt gränsregionalt världsarv Kvarken Archipelago – High Coast. Utnämningen till Unescos världsarvslista innebär att regionerna ska värna om världsarvets outstanding values och följa Unescos världsarvskonvention. Konventionen syftar till att få de undertecknande länderna att säkra skyddet för sina natur- och kulturarv samt sprida information om världsarvets värden. Konventionen förbinder även de deltagande länderna att ha en fungerande förvaltning och ett rapporteringssystem för uppföljning av världsarvens tillstånd. Finland och Sverige startade en samrådsgrupp i januari 2008, för att bland annat koordinera rapporteringen till Unesco, samordna förvaltningsplaner samt skapa och stärka en gemensam identitet för det gemensamma världsarvet. Det räcker dock inte att ha en grupp som träffas ett par gånger per år för att få igång ett fungerande samarbete på flera plan och mellan olika aktörer. Dels behövs mera kunskap om vad ett världsarv är och vad det innebär, samtidigt som det är viktigt att föra fram budskapet att vi är ett gemensamt arv – vilket ännu är okänt för stora flertalet i länderna. Gemensamt kan vi höja vår världsarvsprofil och vara ett föredöme för andra världsarv. En av målsättningarna med projektet Världsarv i samverkan 63º Nord (VIS 63) var att främja skapandet av en vi-känsla mellan de olika delarna i världsarvet och att förstärka en gemensam identitet. Inom projektet har man arbetat med några av de krav som ställs på de stater som har undertecknat världsarvskonventionen och genom att man har ett världsarv, bland annat sprida världsarvstanken både i skolor och till allmänheten. I etableringsprojektet VIS 63 samarbetade Kvarkenrådet, Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun. Projektet tilldelades totalt 870 000 €, varav EU stod för 435 000 €. Projektet upparbetade 99,7% av den totala budgeten. Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet Världsarv i samverkan där ett fungerande samarbetsnätverk och en kartläggning över givande gränsregionala samarbetsmöjligheter upprättades. Målet för projektet var att utveckla och fördjupa samarbetet mellan Höga Kusten och Kvarken skärgård. Genom att ta fram ett gemensamt informationsmaterial, utveckla ett pedagogiskt koncept för att öka kunskapen om världsarvet samt att göra en nulägesanalys av förvaltningen av världsarvet så är dessa resultat ett steg på vägen. Resultaten från projektet är ett gediget informationsmaterial om det gemensamma världsarvet i form av en broschyr på tre språk, en DVD på tre språk och ett informationspaket som består av sju olika kapitel kring olika teman till vilka det finns ett gediget manus på tre språk. Utöver detta finns ett stort utbildningsmaterial för skolor och andra aktörer. VIS 63 har även undersökt hur förvaltningen av gränsregionala världsarv kan hanteras. Bland annat har projektet genomfört en förvaltningsundersökning där många av aktörerna i världsarvet har deltagit. Förvaltningsutredningen som utförts inom projektet är ett led i att utreda vilka olika förväntningar, uppfattningar, mål och konfliktområden som finns inom dessa två länder med olika förvaltningskulturer och språk. Någon gemensam förvaltning har dock inte kommit till stånd. Övriga resultat är att drygt 1000 personer deltagit i utbildningar och forum arrangerade av projektet i syfte att öka kunskapen om vårt gemensamma arv samt öka medvetenheten om världsarv i allmänhet. Syftet har varit att höja kunskapen om det geologiska arvet och dess världsarvsvärden samt att få ett gemensamt uppdaterat informationsmaterial. Projektet har överskridit det förväntade resultatet vad gäller antal personer som deltagit i gränsöverskridande aktiviteter och utbildningsinsatser. Två personer, en kvinna och en man har fått sysselsättning i det andra landet tack vare projektet. Projektet har arbetat nära fältet, det vill säga att de har riktat sig direkt till pedagoger och arbetslag med konkreta åtgärder. Detta har gett stor effekt men det har varit på bekostnad av att förankra arbetet högre upp i olika organisationer, vilket skulle gynna resultaten inom projektet på längre sikt. Projektet uppger att de gärna hade arbetat mer med nätverkande och att hålla kontakten och sprida information kontinuerligt. När det gäller verksamhetsindikatorerna samarbete för att förbättra tillgängligheten till naturen och skapa gemensamma ramar för nyttjande av naturvärden samt erfarenhetsutbyte mellan världsarvsobjekten har projektet inte lyckats uppnå det förväntade resultatet. En fungerande samverkan mellan Höga Kusten och Kvarken skärgård är av stor betydelse och samarbetet trampar ännu i barnskor. Projektet har dock, trots att det inte finns någon färdig förvaltningsmodell framtagen, kommit en bit på väg i den gemensamma utvecklingen av det gränsöverskridande världsarvet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   435 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants