Search for European Projects

26 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Erreichbarkeitsbasiertes Raster-Raum-Analyse Modell CZ-AT (ERRAM CZ-AT)

Start date: Mar 15, 2012, End date: Jun 29, 2014,

Read Project

 4

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 

ÖPNV - Struktur- und Potenzialanalyse Bayerischer Wald/Böhmerwald 2020

Start date: Oct 19, 2008, End date: Jan 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Friedensmarsch durch das tschechisch-bayerische Grenzgebiet

Start date: Jan 31, 2009, End date: Dec 30, 2009,

Read Project

 2

 FINISHED 
...izací 3 základních složek projektu. Těmi jsou: 1. 16 ks turistických informačních panelů v dvojjazyčném provedení umístěných na 4 hraničních přechodech mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem (8 na každé straně hranice), 2. osazení 237 kusů značek IS 23 a 896 kusů značek IS 24b, jejichž pomocí bude v souladu s předepsaným pokynem Ministerstva dopravy ČR označeno 98 nejvýznamnějších turistickýc ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Pilotní projekt v oblasti rozvoje zcela nové, velmi atraktivní a žádané měkké formy turistiky. Prezentace možností, které tato forma turistiky nabízí, a to jak poskytovatelům ( ekonomický přínos, prodloužení turistické sezóny ) , tak uživatelům ( turisté a cestovní kanceláře v České republice i v zahraničí ). Realizace konkrétních návrhů vzniklých na základě projektu SROP Turistika na koni a studi ...
Read Project

 8

 FINISHED 

BOŘÍME HRANICE PŘEDSUDKŮ (CZ.04.4.83/3.2.00.1/0229)

Start date: Oct 31, 2005, End date: Apr 29, 2008,

Historické křivdy v příhraničí s Horním Rakouskem způsobené II. světovou válkou, odsuny, vyvlastnění majetků, propaganda studené války, proti Temelínské nálady vybudovaly v mnoha případech pevnější hranice, než byly ty na „železné oponě“ . Přetrvávají předsudky, ale právě mladí velmi rychle vnímají, že ti na druhé straně hranice nejsou jiní. Lze spolupracovat, mít přátelské vztahy a nejlépe při a ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Bezprostředně u řeky Malše, naproti obci Hammern, leží na české straně zaniklá obec Cetviny. Po odsunu převážně německého obyvatelstva po roce 1946, pozvolna zchátraly všechny domy včetně kostela, Mariánské kaple a k ní vedoucí křížová cesta. Obsahem předkládaného projektu je revitalizace 120 let staré křížové cesty vedoucí k Mariánské kapli ve Farském lese. V rámci revitalizace bude obnoveno vš ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Bezprostředně u řeky Malše, naproti obci Hammern, leží na české straně zaniklá obec Cetviny. Po odsunu převážně německého obyvatelstva po roce 1946, pozvolna zchátraly všechny domy včetně kostela, Mariánské kaple a k ní vedoucí křížová cesta. Obsahem předkládaného projektu je revitalizace 120 let staré křížové cesty vedoucí k Mariánské kapli ve Farském lese. V rámci revitalizace bude obnoveno vš ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...í partnerů v tomto rozsahu nebylo doposud uskutečněno. V rámci rozvoje spolupráce bude uspořádáno dvoudenní setkání (termín 10.-11. 5. 2007) v Hluboké n.Vlt. Hlavním pořadatelem bude Jihočeský kraj, spolupořadatelé ERSN a ERN Šumava. Tato kulturní výměna poskytuje prostor pro zhodnocení dosavadní spolupráce a rozvoj spolupráce Jč kraje a zemí Dolní a Horní Rakousko, Dolní Bavorsko. Témata konfer ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Severojižní propojení kraje Vysočina (CZ.04.4.83/2.2.00.1/0215)

Start date: Sep 8, 2005, End date: Jun 13, 2007,

...oucích silničních staveb na trase nadregionální dopravní tepny Severojižního propojení kraje Vysočina, která v budoucnu zajistí adekvátní propojení regionů Dolní Rakousko, Jihočeský kraj a Vysočina. Projekty na území kraje Vysočina III/3853 Strážek – obchvat, vypracování technické studie, náklady - 1,4 mil. Kč. II/360 Martinice – obchvat, vypracování techni ...
Read Project

 11

 FINISHED 

ilotní projekt Karel Klostermann 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0320)

Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Tento pilotní projekt je realizován jako jedna z aktivit mezinárodního projektu Interreg IIIC - STRATCULT, v němž je Jihočeský kraj od července 2004 zapojen v roli projektového partnera. Cílem tříletého projektu STRATCULT (z anglického STRATegy = strategie a CULTure =kultura) je rozvoj strategické spolupráce kulturních subjektů a veřejných orgánů 4 členských zemí EU (ČR, Rakousko, Slovinsko a Fins ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt Plánování a příprava projektové dokumentace příhraniční silniční komunikace Jižní Čechy - Rakousko je zaměřen na zlepšení prostupnosti česko – rakouské hranice zpracováním studie proveditelnosti a projektové dokumentace, zlepšení kvality příhraničního prostoru a vytvoření podmínek pro společný životní prostor. Podpora INTERREG IIIA bude sloužit pro zpracování dokumentace, zaměření pozemků ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projekt Infrastruktura turistických hraničních přechodů Jižní Čechy – Dolní Rakousko je zaměřen na zlepšení prostupnosti česko – rakouské hranice dobudováním přístupových cest a rekonstrukcí nových turistických hraničních přechodů, zlepšení kvality příhraničního prostoru a vytvoření podmínek pro společný životní prostor. Podpora bude sloužit pro rekonstrukci infrastruktury a dobudování mobiliáře ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Healthregio (CZ.04.4.83/1.2.00.1/0236)

Start date: Sep 30, 2005, End date: Dec 30, 2006,

Zpracování důkladné databáze dat a odpovídající koncepce a strategie, které by měly umožnit optimalizaci sektoru zdravotnických služeb v příhraničním regionu Rakousko - Česko - Slovensko - Maďarsko. Projekt Healthregio je velice důležitý i z politického hlediska: poprvé řeší oblast zdravotnictví v tomto regionu na evropské úrovni, čímž se stává modelovým projektem v rámci následného rozšiřování EU ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Silnice II/167 Borová Lada - Horní Vltavice (CZ.04.4.82/2.1.00.1/0078)

Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2006,

Na základě špatného stavebního stavu silnice II/167 v úseku Borová Lada - Horní Vltavice je navržena její oprava. Jedná se o úsek silnice od staničení 5,800 km do staničení 19,055 km. Úsek navazuje na předchozí úspěšný projekt silnice II/167 v úseku Kvilda - Borová Lada, který byl podpořen v roce 2004 z programu Phare CBC Interreg IIIA Czech republic - Bavariavorsko. V úseku od 5,800 km do 7,0 ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Silnice II/161 je zařazena do silniční sítě Jihočeského kraje a svým charakterem odpovídá uspořádání silnice II. třídy. Tato komunikace je důležitým spojením příhraničních regionů České republiky a Rakouska. Kryt této silnice je tvořen z asfaltobetonové konstrukce, kryt vykazuje ztrátu únosnosti a drsnosti. Vzhledem k rostoucímu dopravnímu zatížení dochází k deformaci krytu s místy vyjetými koleje ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt Infrastruktura turistických hraničních přechodů Jižní Čechy – Rakousko je zaměřen na zlepšení prostupnosti česko – rakouské hranice dobudováním a rekonstrukcí menších turistických hraničních přechodů, zlepšení kvality příhraničního prostoru a vytvoření podmínek pro společný životní prostor. Podpora bude sloužit pro rekonstrukci infrastruktury a dobudování mobiliáře u turistických hraniční ...
Read Project

 5

 FINISHED 
V souvislosti se záměrem rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava - Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková, jakožto nezbytné akce v návaznosti na rozšíření okruhu osob dle druhu dopravy na česko - rakouském hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schöneben je nutné na základě dané situace, příslušných zákonů a rozhodnutí příslušných správních orgánů (orgány ochrany přírody a ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je zmapovat jezdecké stezky a koňské stanice v kraji Vysočina. Z tohoto projektu by dále měla vzejít informační propagační brožura zabývající se popisem stávajích a připravovaných jezdeckých stezek a koňských stanic s označením poskytovaných služeb. Tento katalog vyjde jak v tištěné, tak také v elektronické podobě. Dalším výstupem budou informační semináře pro budoucí uživatele stez ...
Read Project

 8

 FINISHED 

SPRICHCODE3:DILNA SLOV (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0192)

Start date: May 31, 2005, End date: Apr 29, 2006,

Literární a výtvarná soutěž SPRICHCODE3: DÍLNA SLOV je určena studentům ve věku 15 - 19 let z Jižních Čech, Horních Rakous a Dolního Bavorska. V Horním Rakousku proběhly již dva ročníky v letech 2001-02 a 2003-04, v letošním roce získává poprvé mezinárodní rozměr zapojením obou výše zmíněných regionů. Soutěž probíhá ve dvou hlavních kategoriích: Literatura a SMS, Fotografie a MMS. Kromě těchto ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Výstava Růže a meč ke 200. výročí narození A. Stiftera se bude zabývat problematikou vzniku české státnosti, literárním zpracováním tohoto tématu a jeho následnou recepcí. Ústřední témata ovládaná rámcovou tendencí antinacionálních myšlenkových proudů ve své konstrukci evropské státní vzájemnosti působí jako protipól k politické realitě 19. století. Téma - v kontextu společenství Evropské unie - n ...
Read Project

 6