Search for European Projects

Silnice II/167 Borová Lada - Horní Vltavice (CZ.04.4.82/2.1.00.1/0078)
Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Na základě špatného stavebního stavu silnice II/167 v úseku Borová Lada - Horní Vltavice je navržena její oprava. Jedná se o úsek silnice od staničení 5,800 km do staničení 19,055 km. Úsek navazuje na předchozí úspěšný projekt silnice II/167 v úseku Kvilda - Borová Lada, který byl podpořen v roce 2004 z programu Phare CBC Interreg IIIA Czech republic - Bavariavorsko. V úseku od 5,800 km do 7,00km bude provedena výměna nevyhovujícího svislého dopravního značení ( současné dopravní značení neodpovídá technickým parametrům stanovených vyhláškou MDSč. 30/2001 Sb.) a rekonstrukce propustů spojená s čištěním příkopů sloužící ke zlepšení odtokových poměrů. V průtahu obce Borová Lada dojde k odfrézování stávající poškozené povrchové vrstvy vozovky silnice v tl. 5 cm a v provedení nové obrusné vrstvy AB ( asfaltobetonové směsi )tl. 5 cm. Dále bude v tomto úseku provedena výměna svislého dopravního značení a úprava uličních vpustí. V úseku Borová Lada - křižovatka Račí ( staničení od 7,65 km do 15,90 km ) bude stávající povrch vozovky očištěn, bude provedena vyrovnávací vrstva AB v průměrné tl. 2 cm a obrusná vrstva AB tl. 5 cm. Na mostech dojde k odfézování stávající poškozené povrchové vrstvy v tl. 5 cm a k položení nové obrusní vrstvy AB tl. 5 cm. V rámci stavby bude v tomtu úseku provedena rekonstrukce propustů, oprava říms a zábradlí na mostech, částečná oprava poškozeného zdiva opěrných zdí a výměna svislého dopravního značení. Z důvodu zlepšení bezpečnosti silničního provozu budou odstraněny stromy rostoucí v krajnici silnice a bude provedena výměna stávajícího záchytného zařízení za silniční svodidla. V úseku od křižovatky Račí do Horní Vltavice ( staničení od 15,90 km do 19,055 km ) bude provedena rekonstrukce propustů, oprava říms a zábradlí na mostních objektech, výměna svislého dopravního značení a z důvodu zlepšení bezpečnosti silničního provozu budou nově osazena v místech s nebezpečným převýšením silniční svodidla. V celé délce stavby bude provedeno nové vodorovné dopravní značení.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   19 356 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants