Search for European Projects

Vyhodnocení vlivu záměru realizace rekonstrukce přístupových silnic k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková - Schőneben na životní prostředí (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0235)
Start date: Aug 9, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

V souvislosti se záměrem rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava - Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková, jakožto nezbytné akce v návaznosti na rozšíření okruhu osob dle druhu dopravy na česko - rakouském hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schöneben je nutné na základě dané situace, příslušných zákonů a rozhodnutí příslušných správních orgánů (orgány ochrany přírody a krajiny) zadat vypracování patřičných materiálů o vlivu realizace rekonstrukce předmětných silnic na životní prostředí. Jedná se konkrétně o vypracování: 1) hodnocení vlivu záměru realizace akce Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava - Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková na území soustavy NATURA 2000 ptačí oblasti Šumava dle ustanovení § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 2) přírodovědného průzkumu dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen biologické hodnocení) dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění v rámci jmenované akce 3) posouzení vlivu záměru realizace akce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (EIA)
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   204 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants