Search for European Projects

30 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
The overall objective of RESGen project is to create realistic grounds and practical tools for developing regional energy self sufficiency, and potential innovative regional research-driven clusters across the EU. This objective will be achieved through a Workplan consisting of six WP's, being WP1 project management and coordination. WP2 will intend to boost and increase the understanding of the r ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel har som mål att utveckla Kvarkens rika skatt av livsmedelsråvaror. Regionen ska bli bättre på att produktutveckla och distribuera denna unika resurs. Vare sig det är sälkött eller havtornsbär ska konsumenter – lokala, regionala, nationella och internationella – få möjlighet att upptäcka Kvarkens högkvalitativa mat, i såväl butiker som i trevlig restaurangmiljö.Kvarkenregi ...
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet tillvaratar och vidareför kunskaper och erfarenheter från Interreg-projektet Gastro Botnia samt meny-varumärket för lokal mat Gastro Botnia. Projektet bryggar över till verksamhet i nästa programperiod avseende utveckling av regionens mattraditioner inlemmat i det ”Nya nordiska köket”.Projektet utreder Kvarkenregionens förutsättningar och möjligheter i det Nya nordiska köket, synliggör o ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Målet med VIS-prosjektet er å skape et stabilt grunnlag for det fortsatte samarbeidet og synliggj¸re den felles verdensarven på alle nivåer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Arbeidet vil foregå på tre områder:Aktivitet 1: M¸teplass for VIS-Verdensarv i samarbeid.Aktivitet 2: Så et verdensarvfr¸.Aktivitet 3: Se og opplev den felles verdensarven.
Read Project

 3

 FINISHED 
Syftet är att undersöka vilken plastfilmstyp som är lämpligast vid ensilering i plastslang för att därigenom kunna minska kostnaderna avsevärt i förhållande till ensilering i tornsilo eller i annan typ av anläggning. Torkning respektive våtlagring ska också jämföras ur miljö- och ekonomiskt perspektiv. Den samlade kunskapen om det våta systemet skall därefter användas för att skapa ett ekonomiskt ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska dokumentera och skildra kulturen vid Bottenvikens kust i olika medier som utställningar, film, radioprogram, bok, webbplats. Projektet pågår redan inom Interregprogrammet Nordkalotten, men utsträcks nu geografiskt till den unika kultur- och naturmiljön i Kvarkenområdet.
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet Partnership Kvarken har som syfte att långsiktigt säkerställa färje- trafiken i Kvarken. För att uppnå detta genomförs fyra aktiviteter inom projektet. Marknadsföring av passagerar- resp godstrafiken på båda sidor om Kvarken, framtagande, tillhandahållande av ett för trafiken designat boknings- och biljettsystem till operatörerna samt utvecklande av landbaserade resemotiv för passagerare ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet syftar till att arbeta för Kvarkenregionens vision - att vara en ”Funktionell och konkurrenskraftig” region. Omsatt i erfarenheter från det turistiska samarbetet kan det betyda en strävan efter ett tillgängligt, intressant och unikt ”funktionellt” turistiskt verksamhetsystem.Projektet mål är att inventera, analysera och beskriva sammanhang där gränsregionalt samarbete ger grunden för lan ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektets mål är att jämföra nuvarande organisationer, erfarenheter och logistik kring närmaste sjukhus och universitetssjukhus. Genom att göra detta kan organisationerna utvecklas för att fungera optimalt och för att kunna göra en positiv förändring för användaren dvs. patienten och de prehospitala organisationerna i de båda länderna.
Read Project

 3

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Med geologisk kartering och forskning, undersökning av havsbottnen m m, ska projektet bedöma geologiska resurser och ge underlag till planering av markanvändning och miljöaktiviteter i området. Likaså kommer mångsidig geologisk och biologisk information för undervisning och forskning att produceras. Projektet genomförs i samarbete med SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar., Hankkeen tarkoituksen ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Traditionellt har sälen varit en resurs för kustbefolkningen, både i Kvarkenområdet och i Helgeland. Jaktförbudet de senaste åren har gjort att bestånden ökat och blivit ett problem för fiskerinäringen.Målet med projektet är att återskapa en ekologisk förvaltning av sälbestånden och därigenom ge förutsättningar för att utnyttja den som resurs
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska utveckla Internetportalen nordicseal.org så att den blir en marknadsplats för intressenter som där kan presentera sälprodukter till försäljning.
Read Project

 3

 FINISHED 
Det övergripande målet är att med de nya fysiska förbindelserna som plattform skapa ett ökat utbud av bredbandstjänster för företag, myndigheter och organisationer som vill öka kontakterna i och mellan regionerna Helgeland, Västerbotten och Österbotten.
Read Project

 5

 FINISHED 
Syftet är att stärka deltagande slöjdares kompetens och konkurrenskraft genom att öka kontakterna och bilda ett fungerande nätverk mellan hantverkare över Kvarken. Övergripande mål är att:Förbättra kvalitén på deltagarnas produktion och företagande genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte över Kvarken. Genom marknadsföring och försäljning finna, tydliggöra och skapa en marknad för kvalitati ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska arbeta med gränsöverskridande samverkan för att på ett nytt och innovativt sätt utveckla kvarkenregionens äldrevård och äldreomsorg. Projektet ska i ett nätverk utveckla forskning, utbildning, databasen Gerda och ett resurscentrum
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska utveckla småskaliga metoder anpassade till landsbygdsförhållanden för framställning av gödselmedel baserade på avloppsslam, pälsdjursgödsel och träaska, samt undersöka effekterna på träbiomassaproduktionen och miljön när dessa gödselmedel används i skog
Read Project

 8

 FINISHED 
Avsikten med projektet är att förena offentliga aktörers strategiska insikter och den specifika marknadskunskapen hos turoperatörer/incomingaktörer med lokalsamhällenas sociala kapital i syfte att säkerställa en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar turistutveckling i de deltagande destinationerna.
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet syftar till ökad affärsnytta genom att skapa nya marknader för SME-företagen i Kvarkenregionen. Genom nätverkssamarbete skall man utveckla och nyttja regionens gemensamma samlade kompetens. Förutsättningar ska skapas för företagens nätverkssamarbete över Kvarken, inriktat mot gemensamma kunder i eller utanför regionen
Read Project

 11

 FINISHED 
A virtual environment has no geographical borders and offers unlimited possibilities for vocational educators and students in a safe and prejudicefree environment, encouraging and promoting equality for all.Creating courses in a virtual environment is a creative way of teaching and learning. E-VIWO is promoting the implementation of Second Life as a creative virtual learning environment where stud ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Samarbetets primära mål är att den utveckling av kryssningstrafik som sker i Östersjön även når Kvarkenregionens hamnar. I projektet samverkar hamnarna dels för att höja mottagningskapaciteten, dels för att göra regionen känd för kryssningsmarknaden
Read Project

 8

 FINISHED 
Målet är att skapa ett forum för aktivt utbyte över Kvarken inom vattenområdet samt att få till stånd likartad metodik och utbildning.Projektet omfattar följande aktiviteter:1 Nätverk under ytanSamarbete i havs- och skärgårdsfrågor, t ex uppbyggande av ett Kvarken under ytan- nätverk. Ett större strategimöte anordnas under våren 2007.Utbildning planeras i form av intensivkurser/föreläsningar och m ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet genomför utredningar och informationsinsatser i syfte att upprätthålla regelbundna färje- och flygförbindelser över Kvarken
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska fortstta med gränsöverskridande aktiviteter inom forskning och undervisning där den långa erfarenheten i Sverige blandas med tillämpningar i Finland och ett kontaktföretag i Norge.Near Infrared Center of Excellence skall vara drivande i att organisera industrikurser, akademiska kurser, vetenskapliga projekt, publicering och industrisamarbete inom nära infraröd spektroskopi och kalibe ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet ska utveckla ett öppet källkodsbaserat system för videokonferenser. Detta sker i två delar. Del 1 startar i februari 2007 och tar fasta på ett grundligt förarbete och utarbetar en metod för testning av användbarhet i program med öppen källkod. OCOSS tar fram ett utvärderingsverktyg, med vilket man kan rangordna de OS-program som finns, enligt de behov man har. Särskilt intressanta är de ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska främja och skapa varaktiga relatioenr mellan Skellefteå- och Jakobstadsregionen och inkludera näringsliv, turism, kultur och enskilda invånare i samarbetet. Gemensam marknadsföring i andra regioner är ett annat mål
Read Project

 4

 FINISHED 
Ett mål är att projektet skall bidra till att bygga upp ett virtuellt kompetenscentrum inom problemområdet "sjuka hus". Personer som arbetar med skadesanering, byggnadsteknik, kemister, yrkeshygieniker, läkare och sociologer skall samarbete inom centret
Read Project

 9

 FINISHED 
projektet ska Oy Merinova AB tillsammans med Västerbottens Handelskammare och Rana Utviklingsselskap utreda förutsättningarna för en naturgasledning från Helgeland till Västerbotten och Västra Finland. Samtidigt ska också gasens betydelse och möjligheter som råvara och energialternativ för regionens industrier kartläggas
Read Project

 7

 FINISHED 
Med musiker, skådespelare och dansare ska projektet skapa ett allkonstverk, föreställningen Färjesånger - ett vågspel över Kvarken, där såväl nationsgränser som gränser mellan olika konstområden suddas ut. Projektet ska främja kontakt och stimulera samarbete mellan artister på båda sidor om Kvarken och utgöra grunden till ett nätverk som sedan kan utvecklas vidare
Read Project

 5

 FINISHED 
The EL Art project activities has encouraged entrepreneurial learning, multidisciplinary cooperation and networking between different art fields in the Netherlands, Finland and Sweden. Secondary art education is mainly focusing on skills training where students get training within their own vocational art field. Employment situations in the cultural sector are limited and therefore the art field n ...
Read Project

 6