Search for European Projects

15 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska öka kunskapen om vilka effekter förändrade kommunikationsmöjligheter får för det öst-västliga stråket från Atlanthamnarna i Nordland, genom Västerbotten och över Kvarken och till Österbotten och vidare genom Finland och vidare genom Finland till Ryssland, Kina och Östeuropa. Syftet är att samordna befintlig kunskap och att driva kunskapsutvecklingen vidare kring öst-västliga kommunik ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektets bidrar till ett fördjupat gränsöverskridande samarbete inom ett nytt verksamhetsområde, med utgångspunkt från Kvarkenregionens kompletterande förutsättningar och behov. Målet är att skapa ett permanent resurscentrum i Kvarken med uppgift att undersöka, utveckla och implementera öppen källkodskonceptet i små och medelstora företag samt offentlig sektor. Vidare kommer projektet att gemens ...
Read Project

 3

 FINISHED 
... orskningsenheterna för att skapa förutsättningar för en högre grad av förnyelsebar energi i det nya smartare elnätet. Målsättningen är att skapa en samarbetsplattform mellan tre regioner (Vasa, Narvik och Umeå) och deras högskolor inom vindkraftsforskningen. Vindkraftens produktionskedja, social acceptans och de olika teknologiernas ändamål i energikedjan önskar man simulera parallellt för att erh ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Inom Botnia-Atlanticaområdet finns en mängd anläggningar där biologiskt avloppsvattenrening används. Kännetecknande för området är också förekomsten av flera stora pappersbruk i vilka biologisk vattenrening också används. Därtill kommer ett antal stora kommunala anläggningar som dock kanske saknar den regionala prägeln som pappersbruken har. I regel belastar alla anläggningar Östersjön, vilken är ...
Read Project

 5

 FINISHED 
... och verksamhetsmodell för gränsöverskridande utbildning och utvecklingsverksamhet, och ett långvarigt samarbete mellan Muova, Umeå Design Högskolan och institutionen för marknadsföring vid Vasa universitet. Samarbetet omfattar organisationernas medarbetare, studenternas studieprogram och näringslivet i regionerna. Utgångspunkten för projektet är praktiska behov att utveckla de olika regionerna. Ma ...
Read Project

 3

 FINISHED 
... ultur för att optimera handläggningen av akutsjuka i de båda länderna. Projektet avser att etablera en kontinuerlig registrering av flödet för patienter i akutsjukvården i Västerbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt. Baserat på denna registrering ska ett simuleringsverktyg utvecklas för att kunna simulera olika parametrar i vårdkedjan. Avsikten med simuleringen är att utveckla akutsjukvården avseende ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Syftet med projektet är att stimulera regional utveckling i Kvarkenregionen. Projektet ska kartlägga och analysera de förändringar som sker på regional nivå i Österbotten och Västerbotten. Objekt för undersökningen är mobiliseringen av medborgarnas intresse för samhällsutvecklingen när regionala reformer förändrar regionindelning och regionala uppgifter. På lång sikt är avsikten att skapa ett Kvar ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet avser att förverkliga ett Botnia-Atlanticainstitut som ska bli en resurs för regionala aktörer. Institutet ska bidra till regional och lokal utveckling genom ett gränsregionalt lärande. Stödmottagarna har stöd för etableringen av institutet i universiteten och regionerna. Projektet ska också bedriva jämförande tillämpad forskning inom tre olika teman: småkommunernas utmaningar och möjlig ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet ska arbeta med gränsöverskridande samverkan för att på ett nytt och innovativt sätt utveckla kvarkenregionens äldrevård och äldreomsorg. Projektet ska i ett nätverk utveckla forskning, utbildning, databasen Gerda och ett resurscentrum
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Utifrån erfarenheter från pågående UniNetprojekt ska man utveckla en ny typ av infrastruktur som ger smidigare möjligheter till kommunikation mellan länderna, en sk. Kvarken Community. Infrastrukturen används i första hand mellan olika högskoleenheter och organisationer i Kvarkenregionen men under kommande strukturfondsperioden även av samarbetspartners i kommuner och näringsliv.
Read Project

 7

 FINISHED 
Universiteten och högskolorna i Kvarkenregionen agerar tillsammans i en strategisk allians genom UniZon Kvarken-projektet. Projektet ger det över tjugoåriga högskolesamarbetet över Kvarken ny stadga och nytt innehåll inom flera vetenskapsgrenar. UniZon Kvarken bedriver och initierar forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt mellan parterna och lanserar universitetszonen gränsregionalt, nati ...
Read Project

 13

 FINISHED 
Ett mål är att projektet skall bidra till att bygga upp ett virtuellt kompetenscentrum inom problemområdet "sjuka hus". Personer som arbetar med skadesanering, byggnadsteknik, kemister, yrkeshygieniker, läkare och sociologer skall samarbete inom centret
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn (läs ovan). Syftet är att utveckla handledningsprocessen i vårdutbildningen, vilket leder till en stärkt yrkesidentitet och en positiv utveckling av arbetsmiljön som gör att allt fler väljer att stanna kvar inom vårdyrket. Projektet bidrar till att säkra tillgången på kvalificerad vårdpersonal och en god vård inom Kvarkenområd ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Målet för projektet Nordic Knowledge on the Web (NKW) är att skapa, marknadsföra och driva ett webbaserat center innehållande föreläsningar, disputationer, animationer, debatter och praktiska tillämpningar samt därtill hörande pedagogiskt kringmaterial. Målsättningen är att skapa en kanal för forskare, utbildare och pragmatiker att sprida sin kunskap och marknadsföra sig internationellt. Samtidigt ...
Read Project

 3