Search for European Projects

SimLab East-West

Projektet ska öka kunskapen om vilka effekter förändrade kommunikationsmöjligheter får för det öst-västliga stråket från Atlanthamnarna i Nordland, genom Västerbotten och över Kvarken och till Österbotten och vidare genom Finland och vidare genom Finland till Ryssland, Kina och Östeuropa. Syftet är att samordna befintlig kunskap och att driva kunskapsutvecklingen vidare kring öst-västliga kommunikationer genom analyser och simuleringar som ska ligga till grund för hållbart beslutsfattande.Genom att studera befintliga godsflöden och transittrafik och simulera långväga transitflöden längst det öst-västliga stråket kan effekter av förändrad infrastruktur analyseras. Utifrån detta underlag analyseras vidare hur infrastruktursatsningar kan leda till regional tillväxt, med andra ord hur kapital binds till regionen i form av exempelvis företagsetableringar och befolkningstillväxt.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 49.1%   298 911,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants