Search for European Projects

15 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Kreativ kraft i undervisningen

Start date: Jun 1, 2015, End date: May 31, 2017,

Vikinga skola, a primary school, in Vasa Finland wish to implement the project “ Creative force in teaching, creative teachingmethods”. The everyday work in school is becoming more and more stressed. It is hard for many teachers to find the joy and creativity in their teaching. In our coming curriculum 2016 creative teachingmethods are more emphasized than before. One mainpoint in the objectives o ...
Read Project

 1

 FINISHED 
The main objective of the whole project was to build up a permanent network of gardens and parks on a regional and transnational level and to market them together in order to increase the interest in gardens and parks among decision makers, visitors, tourists and inhabitants. The goals and objectives of the local projects differ from each other. However, the overall objective for all partners is t ...
Read Project

 38

 FINISHED 
... evements: Kort om resultaten från projektet Visit Kvarken Etableringsprojektet Visit Kvarken genomfördes av den samordnande stödmottagaren Umeå kommun, i samarbete med Vasa stad och Oy Karleby Turism Ab. Total budget för projektet var 1 116 000 EUR, varav EU stod för 558 000 EUR. Projektet förbrukade 92,5% av den totala budgeten. Projektet startade i oktober 2008 och avslutades i se ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet Partnership Kvarken har som syfte att långsiktigt säkerställa färje- trafiken i Kvarken. För att uppnå detta genomförs fyra aktiviteter inom projektet. Marknadsföring av passagerar- resp godstrafiken på båda sidor om Kvarken, framtagande, tillhandahållande av ett för trafiken designat boknings- och biljettsystem till operatörerna samt utvecklande av landbaserade resemotiv för passagerare ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektets övergripande syfte är att marknadsföra regionerna så att ett antalet större evenemang/konserter kan komma till stånd och därigenom profilera regionerna som attraktiva och konkurrenskraftiga för artistförmedlare, evenemangsarrangörer samt andra kulturproducenter.
Read Project

 3

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Med geologisk kartering och forskning, undersökning av havsbottnen m m, ska projektet bedöma geologiska resurser och ge underlag till planering av markanvändning och miljöaktiviteter i området. Likaså kommer mångsidig geologisk och biologisk information för undervisning och forskning att produceras. Projektet genomförs i samarbete med SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar., Hankkeen tarkoituksen ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Det nyskapande projektet avser att utreda möjligheterna att utveckla ett gemensamt system för digitala kulturtjänster i Umeå kommun och Vasa stad. Projektet motsvarar programmets syfte att bevara och utveckla kulturhistorien som resurs för regional tillväxt och att skapa långsiktiga sammanhållningslösningar. Projektet underlättar information om kulturutbud mellan städerna Umeå och Vasa. ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Samarbetets primära mål är att den utveckling av kryssningstrafik som sker i Östersjön även når Kvarkenregionens hamnar. I projektet samverkar hamnarna dels för att höja mottagningskapaciteten, dels för att göra regionen känd för kryssningsmarknaden
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet genomför utredningar och informationsinsatser i syfte att upprätthålla regelbundna färje- och flygförbindelser över Kvarken
Read Project

 6

 FINISHED 
Syftet är att fördjupa universitetssamarbetet i Kvarkenregionen och samtidigt förankra det hos en neutral organisation som kan fortsätta arbetet med en gränsregional utveckling av högskolorna.
Read Project

 4

 FINISHED 
The GEBP network will encourage education, businesses and the community to work together for mutual benefit and will foster closer links between these parties in order to develop long-term co-operation and provide the opportunity for young people to acquire the entrepreneurial skills required for employment.The involved organisations will work together to assemble and build work-related-learning m ...
Read Project

 29

 FINISHED 
Ett mål är att projektet skall bidra till att bygga upp ett virtuellt kompetenscentrum inom problemområdet "sjuka hus". Personer som arbetar med skadesanering, byggnadsteknik, kemister, yrkeshygieniker, läkare och sociologer skall samarbete inom centret
Read Project

 9

 FINISHED 
Miljöcentralen ska i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten genomföra ett projekt där naturreservat i Kvarkenområdet görs tillgängliga för besökare. Målet är bl a att medverka till att ekologiskt hållbara turistföretag utvecklas. Arbetet genomförs i nära samarbete med lokala aktörer och intresseorganisationer
Read Project

 7