Search for European Projects

Digital Kulturbro Kvarken

Det nyskapande projektet avser att utreda möjligheterna att utveckla ett gemensamt system för digitala kulturtjänster i Umeå kommun och Vasa stad. Projektet motsvarar programmets syfte att bevara och utveckla kulturhistorien som resurs för regional tillväxt och att skapa långsiktiga sammanhållningslösningar. Projektet underlättar information om kulturutbud mellan städerna Umeå och Vasa. Achievements: Projektets mål var att genomföra förstudier på följande områden: • Möjligheterna att använda användarprofiler som beskriver kulturella preferenser hos en individ på ett sätt som gör det möjligt att matcha individuella preferenser till kulturella tjänster och evenemang. • Möjligheterna att använda digital markandsföring för att marknadsföra kulturella tjänster. • Möjligheterna att använda ett kulturkort i samband med kulturella tjänster. Baserat på dessa preliminära studier var ett projektförslag för ett implementeringsprojekt tänkt att skapas. Det nya projektet skulle införa teknisk infrastruktur och andra artefakter som behövs för att skapa en eller flera konkreta verktyg av den typ som har studerats. Projektet har levererat en förstudierapport som behandlar de områden som angetts ovan. Det blev uppenbart att digital marknadsföring inte är en teknisk fråga utan en marknadsföringsstrategisk fråga som måste hanteras av ledningen för den kulturella aktören. Det blev också uppenbart att utgångspunkten för att skapa match-making med profiler (med eller utan kulturkort) måste vara att arbeta med en lämplig standard och välja eller skapa nödvändigt vokabulär som kan användas för semantisk uppmärkning av kulturevenemang och artefakter. Den övergripande slutsatsen utifrån resultaten av förstudien var att inget av dessa tre utvecklingsspår var lämpliga som underlag för ett genomförandeprojekt för närvarande. Den främsta orsaken till detta är bristen på strategiska beslut och en oklar situation när det gäller kommunernas förmåga att driva stora projekt. Det finns också frågetecken kring den tekniska mognaden kring NFC-teknik i mobiltelefoner samt nivån på de positiva effekter som genereras av ett kulturkort. Ett projekt som implementerar semantisk taggning av kulturellt innehåll följt av införandet av någon form av automatisk match-making mellan kulturleverantör och kulturkonsument är en spännande och innovativ idé, men det är också ett stort åtagande som kommer att kräva en relativt stor insats av pengar och personal. Ett fjärde spår utvecklades under förstudien. Mycket av kulturen i både Umeå och Vasa är producerad av små arrangörer som skapar olika slags arrangemang och events. Om dessa arrangörer skulle kunna hjälpa varandra i stort och smått skulle detta förbättra kvaliteten och/eller sänka kostnaderna för arrangemangen. Detta skulle uppnås genom samarbete avseende marknadsföring, gemensamma evenemang, gemensam finansiering av vissa resekostnader etc. Projektet har under förstudien samarbetat med aktörer som Umeå teaterförening, Vasa och Umeås stadsbibliotek, Vasa stadsteater, Tikanoja konstmuseum, Museum of Modern Art, Österbottens museum, Vasa stadsorkester och Åbo kommun. Bibilioteken i Umeå och Vasa har intensifierat sitt samarbete tack vare projektet och möten kring samarbeten dem emellan har genomförts efter projektets slut. ”Digital Kulturbro Kvarken” (Digital Culture-The project´s mission was to conduct feasibility studies on the following areas: • The possibilities to use user profiles describing the cultural preferences of an individual in a way that makes it possible to match individual preferences to cultural services and events. • The possibilities to use digital marketing to market cultural services. • The possibilities to use a Culture Card in conjunction with cultural services. It became obvious that digital marketing is not a technical issue but a marketing strategy issue that has to be handled by the management of the cultural actors. It also became obvious that choosing a suitable standard and choosing or creating necessary vocabularies that can be used for semantic markup of cultural events and artifacts must be the starting point for any creation of match-making using profiles with or without a Culture Card. The overall conclusion was that none of these three development tracks are suitable as basis for an implementation project starting in 2012.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 60%   84 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants