Search for European Projects

Visit Kvarken

Projektets fokus ligger på etablerade turistiska spetsföretag och nya produkter med havsprofil. Målet är att öka omsättningen i regionens destinationer genom nya kundgrupper och att utveckla samarbete mellan orter med havsprifil. Avsikten är att genomföra en ekonomisk och kulturell växelverkan mellan aktörerna; kommuner, företag och turistorganisationer för gemensam marknadsföring av destinationerna. Achievements: Kort om resultaten från projektet Visit Kvarken Etableringsprojektet Visit Kvarken genomfördes av den samordnande stödmottagaren Umeå kommun, i samarbete med Vasa stad och Oy Karleby Turism Ab. Total budget för projektet var 1 116 000 EUR, varav EU stod för 558 000 EUR. Projektet förbrukade 92,5% av den totala budgeten. Projektet startade i oktober 2008 och avslutades i september 2011. Visit Kvarken har pekat på det unika utbudet kring havet och sammanfört insatserna i ett gränsregionalt spetstänkande. Utgångspunkt i projektet var att det ska vara lätt att få information och lätt att köpa Kvarkenprodukter. Produkterna ska utvecklas i fungerande nätverk med hög standard både fysiskt och kompetensmässigt. Kvarkenregionens kustdestinationer Umeå, Vasa, Skellefteå, Karleby, Jakobstad och Kristinestad har samverkat i det gränsregionala turistprojektet Visit Kvarken, där havet har utgjort den förenande länken. Femtio företag med havsprofil deltog1. Varje företag hade ett nätverk på 2-3 företag runt sig, vilket innebar att ca 150 företag medverkat. Visit Kvarkens målgrupp var befintliga turistföretag med utbud som har utgångspunkt i havet. Urvalet av turistföretag gjordes av destinationerna och ledningsgruppen vid två tillfällen, i början av 2009 och 2010. 1 Totalt har 50 företag medverkat i projektet: Kriterier för medverkande företag: • Havsprofil, vilket innebär minst ett av följande alternativ • nära havet • på havet • koppling till havet • Beredda att delta i projektets aktiviteter • Erforderliga tillstånd och försäkringar • Information på aktuell hemsida • Kan kommunicera på minst engelska • Beredda att delta i gästundersökningar • Beredda att delge statistik gällande egen verksamhet Visit Kvarken fokuserade på tre aktivitetsområden: tillgänglighet, produkt och kvalitet samt marknadsföring. Tillgänglighet För att förbättra tillgängligheten och kännedomen om Kvarkens destinationer och aktörer har projektet arbetet med informationskanaler, försäljningsfunktioner, undersökningar, utveckling av webbplatser och sociala medier. Åtgärderna har koncentrerats på Kvarkenregionens havsprofil, som ett kännetecken för destinationerna och företagen. Webbplatserna, både destinationernas och företagens har stått i fokus. Projektet har låtit göra korta videoklipp och tagit fotografier på företagen och destinationerna. Videoklippen har textats till engelska och lagts ut på YouTube. Företagen har introducerats i social medier och dess betydelse för tillgängligheten. Besökshamnarna i Kvarkenregionen har utgjort en särskild målgrupp. För att informera båtfolket har texter med koordinater till hamnarna lagts ut på Google Maps. Projektet har försökt styra in företagen på online försäljning via Travelnet i Finland och Citybreak i Sverige. För att mäta värdet av turismen har projektet investerat iTEM (turistekonomiska) undersökningar i Karleby, Jakobstad och Vasa. Motsvarande undersökningar görs sedan tidigare i Umeå och Skellefteå. Företagens eget värdskap och destinationernas tillgänglighet har mätts i två gästundersökningar. Produkt och kvalitet Projektets kvalitets- och produktutveckling hade havet som tema. Kvalitetsarbetet fokuserade på erfarenhetsutbyte i gränsregionen, produktutveckling, service, värdskap och kundkompetens. Projektet har utbildat de medverkande företagen i värdskap, kvalitet, elektronisk affärsverksamhet, marknadsföring, paketering och prissättning. För att stärka företagandet har projektet samarbetet med Almi företagspartner i Sverige och näringscentralen Concordia i Finland kring ett mentorprojekt. Erfarenhetsutbyte, att lära sig hur andra företag löst problem och att själv skaffa sig nya kontakter, har varit en central del i projektet. Visit Kvarken har arrangerat sex studieresor inom och utanför Kvarkenregionen. Marknadsföring Temat i all marknadsföring har varit havet och det havsnära utbudet. Destinationerna varavsändare. Marknadsföringen har skett på nationell och internationell marknad och målgruppen segmenterats utgående från destinationernas prioriteringar. De medverkande spetsföretagen lyftes fram genom destinationerna. Markandsföringen har haft fokus i tidnings- och webbannonsering, deltagande på mässor, workshops och pressbearbetning. Marknadsföring genom annonsering koncentrerades till fack- och branschtidningar. En betydande del av marknadsföringen har också skett i samarbete med Visit Finland och Visit Sweden på deras respektive webbplatser. Pressen bearbetades med en pressresa, som resulterade i bra uppmärksamhet i media. På våren 2010 öppnade projektet en egen kampanj sida www.vistikvarken.com. Kampanjsidans tema ändrades efter säsong och det gränsregionala budskapet lyftes fram. Medverkande företag uppger att det de kommer att ta med sig från projektet Visit Kvarken framförallt är de kontakter med andra företag som de har fått möjligheten att knyta. Andra positiva erfarenheter och bestående kunskaper är de tips och nya idéer som deltagarna har fått under de studieresor som projektet har arrangerat. Specifika saker som deltagarna nämner är kunskap om att paketera ett koncept, att nyttja sociala medier i sin marknadsföring och möjligheten att certifiera sitt företag enligt TourQuality, ett system för kvalitetssäkring. Sammanfattningsvis kan sägas att Visit Kvarken har bidragit med att företagen blivit synliga på destinationernas webbsidor och YouTube. Tillgängligheten till Kvarkenregionen har ökat genom en förbättrad information till besökare om besökshamnarna och destinationernas utbud av upplevelser, boende och restauranger. Företagen har blivit starkare i sitt värdskap och kvaliteten har höjts. Under projekttiden har 35 företag certifierats med TourQuality. Kampanjsidan www.visitkvarken.com har lyft fram regionens gemensamma turistiska utbud och stärkt nätverket i Kvarkenregionen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   558 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants