Search for European Projects

14 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Cultural Community Business

Start date: Nov 30, 2003, End date: Mar 30, 2007,

The project intends to apply the principles of community business to music and cultural organisations, in order to provide a framework for achieving sustainable financial stability. Closer links with commerce and strong regional and international networks will provide impetus, a flow of fresh ideas and later become a source of alternative income. Their reliance on annual handouts from local and ce ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska på ett gränsöverskridande sätt samordna viktiga gemensamma utvecklingsfrågor, identifiera gemensamma problem och möjligheter och motverka gränshinder. Fördjupat samarbete mellan offentliga och enskilda aktörer inom miljö- och planeringsområdet är ytterligare ett mål.
Read Project

 10

 FINISHED 
Projektet ska skapa en gränsäverskridande och aktiv samverkan samt ny kunskap om v´iltvård av älgstammen. 75 älgar ska utrustas med GPS-anläggning och marknadsföringseffekter uppnås genom internationellt engagemang i enskilda älgars vandringar. Det främsta målet är att skapa en samförvaltning av älgstammen baserat på ett gränsregionalt, varaktigt nätverk av aktörer
Read Project

 17

 FINISHED 
Projektet Krutfjällslänken har som målsättning att anlägga en optofiberförbindelse mellan Hattfjelldal i Norge och Joesjö i Sverige (Hattfjelldal - Krutåbukta - Joesjö), vilket skapar möjlighet till alternativa trafikvägar (redundans), bättre kapacitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet för ökat trafikutbyte över gräns. Projektresultatet främjar ökad gränsöverskridande nätsamverkan mellan företa ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Det utbyggda flygfältet i Hemavan kommer att kunna trafikeras med plan för 100–120 passagerare. Projektet ska långsiktigt marknadsföra flygplatsen och etablera den som Helgelands/Västerbottensfjällens charterflygplats i medvetandet hos nordiska och europeiska reseföretag och flygoperatörer
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska öka fjällsäkerheten i de svensk-norska fjällen. De separata räddningsenheter som finns på olika sidor om gränsen utvecklas till en mer effektiv och samordnad räddningstjänst i det vidsträckta fjällområdet. Genom projektet kommer fjällräddare i båda länderna bl a att få gemensam kompetensutveckling och bättre och samordnad kommunikationsutrustning.
Read Project

 17

 FINISHED 
... Achievements: Kortfattat om resultaten av projektet Gränsöverskridande fjällräddning, etapp 2 I projektet samarbetade Storumans kommun (Sverige) med Rana kommune (Norge). Projektets budget uppgick till 400 876 €, varav EU stod för 59%. Projektet upparbetade 95% av den totala budgeten. Den norska budgeten uppgick till 3 680 000 NOK och de norska partne ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska bygga en digital bro, d v s bredband mellan Västerbottens län och Helgeland.
Read Project

 2

 FINISHED 
Företag inom turistnäringen i Helgeland och Västerbotten ska genom projektet utveckla det gränsöverskridande arbetet. Syftet är att förändra de rådande strukturerna, förbättra information, utbildning, organisation m m, och därigenom lägga grunden för en framgångsrik destinationsutveckling.
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska skapa en stark kompetensregion inom crossmedia design – som drivs av en innovationsmiljö bestående av representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. De ska samla forskningsresurser med koppling till mediadesign från deltagande parters universitet, skapa ett långsiktigt forskningsprogram inriktat på att fylla framtida behov inom mediasektorn och ska långsiktigt till ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Projektet bidrar till ett fördjupat samarbete kring hållbar infrastruktur för en mer tillgänglig Östersjöregion. Transportområdet präglas av olika system som inte är optimerade för interregionala transporter. Samarbetsprojektet är en pusselbit i byggande av en interregional transportkorridor i öst-västlig riktning mellan tre länder. Projektet bedrivs inom ramen för ett gemensamt koncept "Nordic Lo ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet ska etablera regionen, dvs. Västerbottens inland och Helgeland som en musikalisk mötesplats med gemensamma musikerträffar, konserter, workshops och ungdomsutbyte
Read Project

 4

 FINISHED 
Genom projektet ska de deltagande intressenterna utveckla kunskap och kompetens i syfte att förbättra lönsamhet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter hos entreprenörer i gruv- och bergbranschen. Dessutom vill man inrätta en kunskapsbas i bergmaterialteknologi i Storuman. Den ska verka som ett service- och sambandsorgan för branschföretagen i regionen
Read Project

 6