Search for European Projects

Gränsöverskridande fjällräddning, etapp II

Målet är att skapa en gränsöverskridande fjällräddningsorganisation med hög kompetens och som på ett effektivt sätt bidrar till ökad fjällsäkerhet. Målsättningen är att skapa en starkare gränsregional samverkan i samband med räddningsuppdrag i fjällmiljö. Genom nyskapande insatser som ökat samarbete mellan hundförare, vattenräddningsgrupper och grottgrupper samt skapande av en fungerande kommunikation i hela området kommer räddningsinsatserna bli mer effektiva och fler liv räddas. Genom erfarenheter från tidigare genomfört projekt finns ett behov av att det geografiska området utvidgas så att hela den gränsnära regionen deltar i projektet. Achievements: Kortfattat om resultaten av projektet Gränsöverskridande fjällräddning, etapp 2 I projektet samarbetade Storumans kommun (Sverige) med Rana kommune (Norge). Projektets budget uppgick till 400 876 €, varav EU stod för 59%. Projektet upparbetade 95% av den totala budgeten. Den norska budgeten uppgick till 3 680 000 NOK och de norska partnerna överskred budgeten. Räddningen i fjällregionen är stundtals mycket påfrestande. Fjällräddningen möts av stora utmaningar i de stora områden och den krävande terräng där man verkar. I samband med det redan genomförda projektet ”Gränsöverskridande fjällräddning 2005-2007” blev vikten av en gränslös fjällräddning mycket påtaglig. Erfarenheter från detta projekt visade att det fanns behov att ytterligare utveckla samarbete och även involvera fler organisationer både inom ideella led och mellan myndigheter. Detta var grunden till den nya projektidé som föddes och som blev Gränsöverskridande fjällräddning etapp 2. Projektets målgrupp har varit myndigheter och organisationer inom fjällräddning på svensk och norsk sida, samt alla som vistas i de norsk/svenska fjällen. Målet med projektet var att skapa en starkare gränsregional samverkan i samband med räddningsuppdrag i fjällmiljö. Projektet har genom nyskapande insatser som ökat samarbetet mellan hundförare, vattenräddningsgrupper och grottgrupper samt genom skapandet av en fungerande kommunikation i hela området, gjort att räddningsinsatser blivit mer effektiva. Verksamheter De huvudsakliga verksamheterna och aktiviteterna i projektet har varit utbildningar och övningar med olika tema. Innehållet i dessa övningar har varit allt från snö och lavin, första hjälpen, grottlivräddning till kommunikation/sambandsövningar och vattenlivräddning. De aktiviteter som genomförts i projektet har haft koppling till de tre projektdelarna, Gränsöverskridande kompetens och information, Kommunikation/Samband i Botnia-Atlantica samt Implementering av nya sökmetoder. Flera gränsöverskridande möten har möjliggjort samarbetet mellan länderna. Projektet har utvecklat fjällräddarnas kompetens och de kontakter mellan Norge och Sverige som krävs för att man ska se Fjällräddningen/hjelpekorps som en gemensam resurs. Sambandscentraler har informerats och medverkat vid samövningar. Fjällräddningen har utvecklats med spetskunskaper inom vattenlivräddning och grotträddning. Projektet lyckades inte fullt ut med att engagera norska hundförare i projektet, men de har medverkat vid en del gemensamma övningar. Projektet har satsat på samverkan mellan Räddningstjänsten i Tärna/Storuman och Rana brann og redning. Detta samarbete har varit mycket lyckosamt och det har genomförts ett flertal gemensamma utbildningar i både Sverige och Norge. Goda personliga kontakter har skapats och man planerar samverkan vid kollisionsolyckor och brandbekämpning i gränstrakterna. Livräddning i grotta och på glaciär har utvecklats genom projektet, i synnerhet spetskompetensgruppen grotta har kunnat samverka med speologförbunden i Norge och Sverige och direkt över gränsen. Specialkompetensgruppen inom hundar har övat mycket under projekttiden och vid flera tillfällen har hundförare från Rana lokallag av norske redningshunder medverkat. Den svenska resursen är ett alternativ för norsk polis vid eftersök i gränstrakterna. När det gäller kommunikation är teknik en grundförutsättning tillika att språkligt förstå varandra. I Sverige har ett nytt radiosystem ”Rakel” ersatt system 70 som använts tidigare. System 70 kommer att finnas kvar i fjällmiljöerna ett tag till och fungerar bra i kombination med norskt radiosystem. Kommunikationen/sambandet har utvecklats genom projektet och projektet har investerat i både fasta och mobila crossbandsrepeatrar. De fasta repeatrarna gör att man sparar tid i och med att man inte behöver sätta upp radioutrustningen på plats. Det finns ett avtal mellan norska och svenska Post och Telestyrelsen för att montera dessa repeaters. Radionätet på norsk sida har en frekvens om 160 MHz och på svensk sida på 80 MHz. Crossbandsrepeatern omvandlar dessa signaler så att man kan prata med varandra på skadeplatsen. Sambandet fungerar bra i de norra delarna av Västerbotten/Helgeland och i de södra delarna kan man nyttja de mobila crossbandsrepeatrarna. Projektet har inte kunnat utveckla kommunikationen fullt ut i och med att det innebär stora kostnader. Länderna har olika positionssystem vilket gör det svårt att samordna denna del. Vid räddningsuppdrag är det därför mycket viktigt att uppge vilket system man använder sig av annars kan positionen misstämma med mellan 700 meter och en mil. Projektet har digitaliserat skogerleder, en allmän och några räddningsleder. Kommunikationen/sambanden har utvecklats och blivit bättre som en del av projektet genom investeringar i innovativ teknik och ett flertal gränsöverskridande övningar i samband. Medvetenheten hos räddningsmyndigheter vad gäller den gränslösa fjällräddningsresursen som skapats inom projektet är hög. Vid flera tillfällen har ledningen och instruktörer besökt länskommunikationscentralen i Umeå (LKC) samt huvudredningssentralen i Bodö (HRS) och lokala redningssentralen i Mosjön (MSO) och informerat om projektet. Genom projektet har poliser från Norge utbildats i managing serach operations (MSO) för att underlätta gränsöverskridande eftersök och ansvariga från LKC/HRS och LKS har deltagit vid större samövningar. Under projekttiden har mer än 20 gränsöverskridande övningar och utbildningar genomförts i projektet, 40 enhetsvisa övningar och omkring 20 gränsöverskridande planeringsmöten. Det är långt mycket fler aktiviteter än vad som planterats vid projektstart. Anledningen till att det har blivit många enhetsvisa övningar är att det i vissa fall är mer praktiskt att köra utbildningar i mindre grupper under några timmar kvällstid. Samövningarna har varit stor övningar som involverat mycket folk och de har oftast löpt under flera dagar. Som exempel kan nämnas ett verkligt gränsöverskridande fall från Strimasund. LKC larmade huvudräddningscentralen i Bodö och larmet gick ut till norsk ambulans på mindre än en minut. Målet har uppfyllts på ledningsnivå och manskapsnivå. Att norsk polis har utbildats i MSO gör att vi talar samma språk vid gemensamma eftersök, det vill säga att norsk polis är medvetna om det system/metod som nyttjas på svensk sida och vice versa. För framtiden planeras vidare utbildning av operationsledare på norsk sida och man kommer att nyttja svenska instruktörer. Erfarenheter Under en treårsperiod får man många erfarenheter, men något som deltagarna i Gränsöverskridande fjällräddning tar med sig är den otroliga entusiasm som finns bland räddningsmanskapet på norsk och svensk sida. Genom projektet har många personliga kontakter över gränsen skapats som kommer att bestå framöver. Projektet har skapat samverkan mellan räddningstjänsterna i Rana och Tärnaby, mellan Polisen på norsk och svensk sida och inte minst mellan hjelpekorps i Rana/Hattfjelldal och Fjällräddningen i Västerbotten. Gränsöverskridande fjällräddning, etapp 2 har haft samarbete med Norra Periferiprojektet CoSafe. Projektet har arbetat mycket med informationsspridning genom bland annat nyhetsbrev, webbplats för projektet, broschyrer och deltagande på konferenser. Ett exempel är att projektet deltagit på ett seminarium anordnat av EU-Kommissionen under Open Days i Bryssel. Projektet har också uppmärksammats i media. Sammanfattningsvis kan konstateras att den kommunala räddningstjänsten i Rana och räddningstjänsten i Storumans kommun har skapat ett nära samarbete. Brandmännens utbildningsnivå och kompetens vid livräddning i strömmande vatten har ökat under projekttiden. Andra frivilliga räddningstjänster på båda sidor om gränsen har medverkat vid övningar och utbildningar, liksom räddningstjänsten i Norge, landstinget och de båda ländernas larmcentraler. Projektet har även skapat samverkan med högstadieskolor genom den förberedande information som getts till skolelever i årskurs nio. Hjelpekorps i Hattfjelldal har varit en aktiv aktör i projektet och det finns en naturlig samarbetspart över gränsen i det södra området. Fjällräddarnas kunskap om landskapen och naturen i gränstrakterna har ökat genom de samövningar som har genomförts i gränsområdet. Short about the results from the project ”Borderless Mountain Rescue” (Gränsöverskridande fjällräddning, etapp 2) In the project Borderless Mountain Rescue, the municipalities of Storuman (Sweden) and Rana (Norway) worked together. The budget was 400 876 €, out of which EU financed 59%. The project used 95% of the budget. The budget on the Norwegian side was 3 680 000 NOK and the Norwegian partners exceeded their budget. The aim of the project was to strengthen and improve efficiency of cross-border cooperation and communication between mountain rescue teams which, as a result, will save more lives. Areas specifically targeted for improvement include mountain rescue dogs, life-saving in caves, life-saving in running water and life-saving on glaciers. The project disposition has been divided in three sections; Cross-border skills and information, Communications and Implementation of search methods. Rescue teams from Norway and Sweden have practiced together in a cross-border manner. To improve efficiency it´s important to strengthen personal bonds between individuals and it´s vital on joint rescue missions. Through this project improvements have been made through further education, better communication and greater knowledge of local conditions. And due to this project there now is a quick, safe and life-saving mountain rescue service in cross-border cooperation between Sweden and Norway. The project has been presented in various formats, both in print and at conferences, for example at the Open Days in Brussels 2011 in one of the EU-Commission´s seminars.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 59%   236 516,84
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants