Search for European Projects

14 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Böhmisch-bayerische Weiterbildung – "lernen ohne Grenzen"

Start date: Dec 31, 2012, End date: Mar 30, 2015,

Read Project

 2

 FINISHED 

Effiziente energetische Region Südböhmen - Niederbayern

Start date: May 31, 2009, End date: Dec 30, 2012,

Das Ziel des Projekts ist die Erhöhung der Kenntnisse über die Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen, ein Informationsaustausch über Normen und Standards in den Regionen Südböhmen und Niederbayern sowie eine verbesserte Marktübersicht für Firmen, Multiplikatoren und Hochschulen in diesen grenznahen Gebieten. (http://www.eer-niederbayern.eu/)
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Nedostatek vhodných prostor k podnikání, vysoké náklady na jejich budování či nájem zapříčinili malý zájem o vznik nového živnostenkého, malého a střeedního podnikání (MSP). Vedle malého zájmu o zakládání nových podniků chybí v oblasti i kooperační struktury v oblasti informačních a inovačních technologií.Celkově neuspokojivá je úroveň kontaktů se sousedními regiony a zapojení MSP do aktivit výzku ...
Read Project

 8

 FINISHED 
Základním obsahem projektu je posílení dosavadní spolupráce mezi zástupci podnikatelské sféry působících v regionu Třeboňska a rakouského příhraničí. Projekt navazuje na již realizované společné akce jichž cílovou skupinou byla (nejen) podnikatelská veřejnost. Z hlediska obsahu je projekt možné rozdělit do 3 základních aktivit. 1) organizace dvou společných workshopů/školení Zaměřených na evropská ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt bude analyzovat a definovat lokality na hlavních rozvojových osách (Vídeň - Č. Budějovice, St. Pölten - Jihlava), koordinovat lokální zájmy, pomáhat definovat priority, připraví marketingovou strategii, definuje prostředky pro zapojení veřejnosti, pilotními aktivitami bude propagace ploch v lokalitách prostřednictvím vhodných tabulí a označení.
Read Project

 8

 FINISHED 

řeshraniční dny podnikání na Třeboňsku (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0483)

Start date: Feb 28, 2006, End date: Feb 27, 2007,

Projekt zahrnuje řadu aktivit jejichž jednotným cílem je podpoření hospodářského rozvoje česko-rakouského příhraničí – konkrétně na území mikroregionu Třeboňsko a přiléhající straně rakouského příhraničí. Projekt je zaměřen na cílové skupiny podnikatelských subjektů, mládeže, turistů, ale i profesních skupin zaměstnanců nebo široké veřejnosti regionu. Projekt předpokládá realizaci řady aktivit ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Společně v Evropě (CZ.04.4.82/1.1.00.1/0043)

Start date: Feb 7, 2005, End date: Jan 30, 2007,

Předkládaný projekt je zaměřen na posilování přeshraniční hospodářské integrace společného jihočeského a bavorského příhraničí. V rámci projektu bude realizována celá řada aktivit, které svým charakterem přispívají k prohlubování vzájemné spolupráce a odbourávání komunikačních mantinelů bránících rozvoji další přeshraniční spolupráce na úrovni odvětví i jednotlivých podnikatelských subjektů. Na zá ...
Read Project

 2

 FINISHED 

S hranicí v Evropě (CZ.04.4.83/1.2.00.1/0010)

Start date: Oct 4, 2004, End date: May 30, 2006,

Projekt podporuje rozšíření trhu pro jihočeské firmy (malé a střední podniky) formou odstraňování především informačních překážek o možnostech uplatnění jejich výrobků a služeb na rozšířeném trhu EU, konkrétně v Rakousku. Semináře, setkávání českých a rakouských firem, návštěvy rakouských firem českými podnikateli, individuální poradenství, účast na rakouských veletrzích, tyto projektové aktivity ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt se zabývá rozvojem přeshraniční spolupráce v oblasti podnikání zaměřené na dřevozpracující průmysl. Obsahem projektu je vypracování české verze čtyřjazyčného výkladového lexikonu fungujícího na prinicipu online databanky, který bude zaměřen na základní odborné pojmosloví (v rozsahu max. 2000 pojmů) v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. V rámci projektu bude dále podpořeno vytvoření odborné ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Gastrofest 2005 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0212)

Start date: Oct 31, 2005, End date: Mar 30, 2006,

Projekt se zabývá rozvojem přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu s důrazem na rozvoj spolupráce mezi stravovacími a ubytovacími provozy. K naplnění cíle bude sloužit realizace odborného workshopu na téma zvyšování kvality služeb a vzdělávání v cestovním ruchu. Specifickou aktivitou projektu, která bude sloužit k rozvoji spolupráce bude také představení kvalitních jihočeských gastron ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt napomáhá plnění cílů Jihočeské hospodářské komory v oblasti podpory přeshraniční spolupráce. Doplňuje kooperační setkání a odborné exkurze v rámci projektu kooperace: Přeshraniční hospodářská spolupráce Jihočeské hospodářské komory. Hlavními cíly projektu jsou: Podpora přeshraničních hospodářských aktivit českých firem v Rakousku především v oboru stavebnictví, podpora přeshraničních hos ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt se zabývá rozvojem přeshraniční spolupráce v oblasti podnikání zaměřené na cestovní ruchu s důrazem na ubytovací a stravovací provozy. Záměrem projektu je realizace dvoudenní studijní cesty pro cca 20 podnikatelů z Jihočeského kraje do Bavorska, poznání kvality služeb, navázání úzké spolupráce v oblasti cestovního ruchu a organizace kooperačního setkání v Bavorsku. Obsahem studijní cesty j ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Adapted concept “Flexible Learning“ for VSTE, Czech Republic, Noorderpoort, TUVKarpat Retail Wiki Marketing in German, English, Czech, Dutch and Romanian, approximately 300 terms E-learning module in English, level: further education as an Online version. E-learning module in Czech, Dutch and Romanian, level: further education as an Online version.
Read Project

 7