Search for European Projects

Společně v Evropě (CZ.04.4.82/1.1.00.1/0043)
Start date: Feb 7, 2005, End date: Jan 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt je zaměřen na posilování přeshraniční hospodářské integrace společného jihočeského a bavorského příhraničí. V rámci projektu bude realizována celá řada aktivit, které svým charakterem přispívají k prohlubování vzájemné spolupráce a odbourávání komunikačních mantinelů bránících rozvoji další přeshraniční spolupráce na úrovni odvětví i jednotlivých podnikatelských subjektů. Na základě definice nedostatků na straně cílové skupiny (MSP podnikající v oblasti cestovního ruchu a inovačního podnikání - viz popis výchozí situace) byl za spolupráce obou partnerů projektu připraven koncept tohoto projektu, který bude realizován paralelně v obou regionech. Svou podstatou se tedy jedná o projekt zrcadlový. Projekt předpokládá realizaci celkem 4 odborných přeshraničních exkurzí v Bavorsku, 2 odborných seminářů na aktuální hospodářská témata, 2 podnikatelských exkurzí (jejich organizační a technické zajištění pro účastníky - MSP), dále pak realizaci celkem 10 konzultačních dnů bavorského experta pro české podnikatele v sídle JHK, realizaci týdenních výměných pracovních pobytů pracovníků obou partnerů projektu s cílem osvojení si regionálních specifik při práci s podnikatelskou veřejností, zajištění účasti českých firem na akcích cestovního ruchu a inovačního podnikání v Bavorsku včetně doprovodu (vždy po cca 3 akcích za každé odvětví). V rámci projektu rovněž proběhne identifikace a vyhodnocení tzv. best practise - příkladů úspěšné přeshraniční podnikové spolupráce (tzv. cena za přeshraniční spolupráci). Všechny uvedené aktivity budou realizovány i na bavorské straně (zrcadlovost projektu). Organizačně a personálně budou projektové aktivity zajištěny v gesci žadatele (včetně zapojení oblastních kanceláří JHK z podporovaných okresů), každá aktivita vyžaduje rovněž zapojení zahraničního partnera, který se bude podílet na daných aktivitách na bavorské straně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   656 400,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants