Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Syftet är att tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av skogars kulturarv för nutidens brukare, invånare och besökare i Kvarkenregionen. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Finland ska skogarnas forn- och kulturminnen lyftas fram.
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn. Ett övergripande mål är att bidra till en långsiktigt hållbar interregional utveckling och till att uppfylla nationella och regionala skogs- och kulturmiljömål samt att det nordiska skogsbrukets miljöcertifieringskrav uppnås. Ett ytterligare mål är också att bl a skapa och utveckla ett interregionalt kulturmiljönätverk i Kvar ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Helgelands och Västerbottens inlands kulturhistoria med skogsbruket som viktig näring har stora likheter och skillnader, vilket utgör en god grund för ett gemensamt projekt. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Norge dokumenteras forn- och kulturmiljöerna i gammelskogar. Med god kunskap och insatser kan skogarnas gemensamma kulturarv brukas och nyttjas av r ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektets övergripande mål är att i bred samverkan skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla skogens kulturarv i Västerbottens inland och Helgeland. Projektet bygger på arbetet som gjorts i det 1-åriga projektet med samma namn (se ovan). Avsikten med etableringsprojektet KING II är att bedriva fullskalig försöksverksamhet och utvidga projektet geografi med fler skogsområden i Västerbotten och ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9