Search for European Projects

Kulturarvet i Nordskandinavisk gammelskog II (KING II)

Projektets övergripande mål är att i bred samverkan skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla skogens kulturarv i Västerbottens inland och Helgeland. Projektet bygger på arbetet som gjorts i det 1-åriga projektet med samma namn (se ovan). Avsikten med etableringsprojektet KING II är att bedriva fullskalig försöksverksamhet och utvidga projektet geografi med fler skogsområden i Västerbotten och Nordland.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   209 492,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants