Search for European Projects

Skogens kulturarv i Kvarkenregionen (etableringsprojekt)

Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn. Ett övergripande mål är att bidra till en långsiktigt hållbar interregional utveckling och till att uppfylla nationella och regionala skogs- och kulturmiljömål samt att det nordiska skogsbrukets miljöcertifieringskrav uppnås. Ett ytterligare mål är också att bl a skapa och utveckla ett interregionalt kulturmiljönätverk i Kvarkenområdet för samverkan, erfarenhets- och kunskapsutbyte samt kompetensutveckling mellan antikvariska institutioner och skogliga organisationer, med skogens kulturarv som grund.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 54.2%   468 728,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants