Search for European Projects

19 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 ONGOING 
The RUGGEDISED project will create urban spaces powered by secure, affordable and clean energy, smart electro-mobility, smart tools and services. The overall aims are:1. Improving the quality of life of the citizens, by offering the citizens a clean, safe, attractive, inclusive and affordable living environment.2. Reducing the environmental impacts of activities, by achieving a significant reducti ...
Read Project

 34

 FINISHED 

Ubiquitous Care System to Support Independent Living (CONFIDENCE)

Start date: Feb 1, 2008, End date: Jul 31, 2011,

The main objective of this proposal is the development and integration of innovative technologies for the detection of abnormal events (such as falls) or unexpected behaviours that may be related to a health problem in elderly people.With the proposed approach, the elderly will gain confidence and independence. CONFIDENCE will be a cost effective, non-intrusive and reliable system that will increa ...
Read Project

 11

 FINISHED 
... Achievements: Kort om resultaten från projektet Visit Kvarken Etableringsprojektet Visit Kvarken genomfördes av den samordnande stödmottagaren Umeå kommun, i samarbete med Vasa stad och Oy Karleby Turism Ab. Total budget för projektet var 1 116 000 EUR, varav EU stod för 558 000 EUR. Projektet förbrukade 92,5% av den totala budgeten. Projektet startade i ok ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet ska dokumentera och skildra kulturen vid Bottenvikens kust i olika medier som utställningar, film, radioprogram, bok, webbplats. Projektet pågår redan inom Interregprogrammet Nordkalotten, men utsträcks nu geografiskt till den unika kultur- och naturmiljön i Kvarkenområdet.
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet Partnership Kvarken har som syfte att långsiktigt säkerställa färje- trafiken i Kvarken. För att uppnå detta genomförs fyra aktiviteter inom projektet. Marknadsföring av passagerar- resp godstrafiken på båda sidor om Kvarken, framtagande, tillhandahållande av ett för trafiken designat boknings- och biljettsystem till operatörerna samt utvecklande av landbaserade resemotiv för passagerare ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn. Deltagande regioner är glest befolkade. Arbetslösheten är hög särskilt bland ungdomar och många ungdomar väljer också att lämna området efter gymnasiet. Företag har svårt att hitta nyckelkompetens. Med ett samlat valideringsprojekt med inriktning mot studier i högskolan kan svårigheterna överbryggas. Genom höjd kompetens blir ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet ska planera och skapa estiskt tilltalande och funktionella skolgårdar och skolträdgårdar som kan användas som pedagogiska uterum med möjlighet till såväl undervisning, lek, rekreation, reflektion, fysisk aktivitet och mötesplatser för större och mindre grupper. Skolgårdarna ska bli modeller för andra skolor i Jakobstad och Umeå och i övriga Finland och Sverige.
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektets övergripande syfte är att marknadsföra regionerna så att ett antalet större evenemang/konserter kan komma till stånd och därigenom profilera regionerna som attraktiva och konkurrenskraftiga för artistförmedlare, evenemangsarrangörer samt andra kulturproducenter.
Read Project

 3

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Syftet är att skapa en historieturismrutt genom Österbotten och Västerbotten samt utveckla gränsöverskridande turismprodukter inom de två stora krigens tema. Produktutvecklingen grundas på historisk fackkunskap och deltagande projektaktörer får en gemensam specialanpassad utbildning. Upplevelseprogram och turismtjänster kopplas till ruttens temapaket. Gemensam marknadsföring utvecklas samt en perm ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet syftar till att skapa högklassiga kulturupplevelser som ska bidra till att höja regionens profil som kulturell region och skapa fler arbetstillfällen för konstutövare i olika åldrar
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska arbeta med gränsöverskridande samverkan för att på ett nytt och innovativt sätt utveckla kvarkenregionens äldrevård och äldreomsorg. Projektet ska i ett nätverk utveckla forskning, utbildning, databasen Gerda och ett resurscentrum
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska skapa en stark kompetensregion inom crossmedia design – som drivs av en innovationsmiljö bestående av representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. De ska samla forskningsresurser med koppling till mediadesign från deltagande parters universitet, skapa ett långsiktigt forskningsprogram inriktat på att fylla framtida behov inom mediasektorn och ska långsiktigt till ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets sam-verkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland. Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden
Read Project

 8

 FINISHED 
Det nyskapande projektet avser att utreda möjligheterna att utveckla ett gemensamt system för digitala kulturtjänster i Umeå kommun och Vasa stad. Projektet motsvarar programmets syfte att bevara och utveckla kulturhistorien som resurs för regional tillväxt och att skapa långsiktiga sammanhållningslösningar. Projektet underlättar information om kulturutbud mellan städerna Umeå och Vasa. ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Samarbetets primära mål är att den utveckling av kryssningstrafik som sker i Östersjön även når Kvarkenregionens hamnar. I projektet samverkar hamnarna dels för att höja mottagningskapaciteten, dels för att göra regionen känd för kryssningsmarknaden
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet genomför utredningar och informationsinsatser i syfte att upprätthålla regelbundna färje- och flygförbindelser över Kvarken
Read Project

 6