Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska skapa en gemensam GIS-baserad plattform för marin planering och integrerad kustzonsförvaltning i Kvarken och ska på detta sätt fördjupa kontakterna mellan planerande myndigheter och organisationer i området. Projektet främjar aktivt gränsöverskridande utbyte av erfarenheter och kunskap i marin planering och gynnar en gemensamt förhöjd kompetens och en gemensam vision över användninge ...
Read Project

 6

 FINISHED 
... nts: Resultat från projektet ULTRA – Utveckling av Lidar-baserad terränganalys för regional användning Etableringsprojektet ULTRA var ett samarbete mellan Forststyrelsen i Vasa och Länsstyrelsen i Västerbotten. Den totala projektbudgeten låg på 490 640 €, varav EU hade beviljat 245 000 €. Projektet förbrukade 482 091 € av den totala budgeten. Bakgrund till projektet ULTRA inleddes 1 ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Gastro Botnia – Livsmedel ska under 6 år göra Kvarkenregionen till en kunskapsintensiv arena för interregional samverkan inom livsmedelshandel, produktanpassning och restaurangutveckling. Här har regionala nischprodukter en viktig del, eftersom de kan skapa möjligheter i områden som saknar marknadsmässiga underlag för en stark livsmedels- och restaurangsektor.
Read Project

 8

 FINISHED 
Med geologisk kartering och forskning, undersökning av havsbottnen m m, ska projektet bedöma geologiska resurser och ge underlag till planering av markanvändning och miljöaktiviteter i området. Likaså kommer mångsidig geologisk och biologisk information för undervisning och forskning att produceras. Projektet genomförs i samarbete med SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar., Hankkeen tarkoituksen ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Kvarken skärgård i Finland bildar tillsammans med Höga Kusten i Sverige en enastående geologisk helhet och ett gränsöverskridande världsarv. Höga Kustens branta stränder och Kvarkens flacka och låga kust är varandras topografiska motsatser. De är unika exempel på pågående geologiska och biologiska processer där landhöjningsfenomenet präglat landskapet. Världsarvskommunerna och förvaltande organisa ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Det övergripande syftet med projektet är att på lång sikt förbättra livskraften och tillståndet i alla småvatten i Kvarkenregionen. Markägare, lokala aktörer, organisationer, kommuner och myndigheter behöver riktlinjer och modeller för vattenvård i små vatten, både vad gäller det tekniska och information och samverkan. Sakkunskap om skötsel av vattendrag finns inom olika organisationer i Kvarkenre ...
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet är en fortsättning på det i media mycket uppmärksammande projektet ULTRA (se nedan). SUPERB har två grundläggande mål. Det första är att vidareutveckla inventerings- och databehandlingsmetoderna för grunda områden till en standardiserad, öppen och allmänt tillgänglig metod som kan användas för att producera de beslutsunderlag som behövs för planering och förvaltning. Det andra huvudmålet ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Miljöcentralen ska i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten genomföra ett projekt där naturreservat i Kvarkenområdet görs tillgängliga för besökare. Målet är bl a att medverka till att ekologiskt hållbara turistföretag utvecklas. Arbetet genomförs i nära samarbete med lokala aktörer och intresseorganisationer
Read Project

 7