Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Forestry impact and water management in Torne International River Basin

Start date: Dec 31, 2010, End date: Dec 30, 2013,

The goal is a concrete and detailed action plan that can be used by regional authorities, municipalities, associations of fish and fisheries at the restoration of streams affected by forestry. The action plan should be anchored among local and regional actors along the Torne River so that future action will work as efficiently as possible. Another target is to harmonize the national assessment too ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn. Ett övergripande mål är att bidra till en långsiktigt hållbar interregional utveckling och till att uppfylla nationella och regionala skogs- och kulturmiljömål samt att det nordiska skogsbrukets miljöcertifieringskrav uppnås. Ett ytterligare mål är också att bl a skapa och utveckla ett interregionalt kulturmiljönätverk i Kvar ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Helgelands och Västerbottens inlands kulturhistoria med skogsbruket som viktig näring har stora likheter och skillnader, vilket utgör en god grund för ett gemensamt projekt. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Norge dokumenteras forn- och kulturmiljöerna i gammelskogar. Med god kunskap och insatser kan skogarnas gemensamma kulturarv brukas och nyttjas av r ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektets övergripande mål är att i bred samverkan skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla skogens kulturarv i Västerbottens inland och Helgeland. Projektet bygger på arbetet som gjorts i det 1-åriga projektet med samma namn (se ovan). Avsikten med etableringsprojektet KING II är att bedriva fullskalig försöksverksamhet och utvidga projektet geografi med fler skogsområden i Västerbotten och ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Det övergripande syftet med projektet är att på lång sikt förbättra livskraften och tillståndet i alla småvatten i Kvarkenregionen. Markägare, lokala aktörer, organisationer, kommuner och myndigheter behöver riktlinjer och modeller för vattenvård i små vatten, både vad gäller det tekniska och information och samverkan. Sakkunskap om skötsel av vattendrag finns inom olika organisationer i Kvarkenre ...
Read Project

 6