Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Syftet är att tillgängliggöra och utveckla nyttjandet av skogars kulturarv för nutidens brukare, invånare och besökare i Kvarkenregionen. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Finland ska skogarnas forn- och kulturminnen lyftas fram.
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet är en fortsättning på det nyskapande projektet med samma namn. Ett övergripande mål är att bidra till en långsiktigt hållbar interregional utveckling och till att uppfylla nationella och regionala skogs- och kulturmiljömål samt att det nordiska skogsbrukets miljöcertifieringskrav uppnås. Ett ytterligare mål är också att bl a skapa och utveckla ett interregionalt kulturmiljönätverk i Kvar ...
Read Project

 3