Search for European Projects

14 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska på ett gränsöverskridande sätt samordna viktiga gemensamma utvecklingsfrågor, identifiera gemensamma problem och möjligheter och motverka gränshinder. Fördjupat samarbete mellan offentliga och enskilda aktörer inom miljö- och planeringsområdet är ytterligare ett mål.
Read Project

 10

 FINISHED 
Det utbyggda flygfältet i Hemavan kommer att kunna trafikeras med plan för 100–120 passagerare. Projektet ska långsiktigt marknadsföra flygplatsen och etablera den som Helgelands/Västerbottensfjällens charterflygplats i medvetandet hos nordiska och europeiska reseföretag och flygoperatörer
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet Partnership Kvarken har som syfte att långsiktigt säkerställa färje- trafiken i Kvarken. För att uppnå detta genomförs fyra aktiviteter inom projektet. Marknadsföring av passagerar- resp godstrafiken på båda sidor om Kvarken, framtagande, tillhandahållande av ett för trafiken designat boknings- och biljettsystem till operatörerna samt utvecklande av landbaserade resemotiv för passagerare ...
Read Project

 7

 FINISHED 
Projektet ska vara en plattform för näringslivets samverkan, samarbete och affärsutveckling i Helgeland och Västerbotten. Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna.
Read Project

 9

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara kunskap och engagemang hos aktörer och organisationer i deltagande gränsregionala bygder, för att utveckla en kulturellt baserad upplevelse- och besöksnäring, stärka det gränsöverskridande samarbetet och förbättra förutsättningarna för näringslivets tillväxt – med fokus mot Sagavägenområdet
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet ska utveckla Sagavägen till ett väl fungerande samfärdselstråk över Skandinavien – genom en gränsregion med ett levande näringsliv. Det ligger väl i linje med Interreg-programmets intentioner. Liksom projektets grundläggande arbete med att ta fram en gemensam gränsöverskridande utvecklingsplan för Sagavägen
Read Project

 8

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Projektet syftar till att skapa högklassiga kulturupplevelser som ska bidra till att höja regionens profil som kulturell region och skapa fler arbetstillfällen för konstutövare i olika åldrar
Read Project

 6

 FINISHED 
Företag inom turistnäringen i Helgeland och Västerbotten ska genom projektet utveckla det gränsöverskridande arbetet. Syftet är att förändra de rådande strukturerna, förbättra information, utbildning, organisation m m, och därigenom lägga grunden för en framgångsrik destinationsutveckling.
Read Project

 6

 FINISHED 
Projektet ska skapa och utgöra ett framtida fundament/plattform för näringslivets sam-verkan, samarbete och affärsutveckling mellan de två regionerna Västerbotten och Helgeland. Detta skall ske genom att informera om utvecklings- och affärsprojekt på ömse sidor om gränsen samt att fortsatt bearbeta och tydliggöra skillnader i affärs-kultur, avtalsvillkor och marknadsförhållanden
Read Project

 8

 FINISHED 
Projektet genomför utredningar och informationsinsatser i syfte att upprätthålla regelbundna färje- och flygförbindelser över Kvarken
Read Project

 6

 FINISHED 
Biomedical Laboratory Scientists (BMS) work in the field of biomedical laboratory services, mainly in the health sector, and are responsible for diagnosing and monitoring of diseases. In order to provide first class clinical laboratory services it is inevitable for BMS to participate in continuing professional development (CPD) programmes. CPD should best be implemented in national educational pro ...
Read Project

 10

 FINISHED 
Projektet ska etablera regionen, dvs. Västerbottens inland och Helgeland som en musikalisk mötesplats med gemensamma musikerträffar, konserter, workshops och ungdomsutbyte
Read Project

 4

 FINISHED 
projektet ska Oy Merinova AB tillsammans med Västerbottens Handelskammare och Rana Utviklingsselskap utreda förutsättningarna för en naturgasledning från Helgeland till Västerbotten och Västra Finland. Samtidigt ska också gasens betydelse och möjligheter som råvara och energialternativ för regionens industrier kartläggas
Read Project

 7