Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Read Project

 4

 FINISHED 
Silnice II/161 je zařazena do silniční sítě Jihočeského kraje a svým charakterem odpovídá uspořádání silnice II. třídy. Tato komunikace je důležitým spojením příhraničních regionů České republiky a Rakouska. Kryt této silnice je tvořen z asfaltobetonové konstrukce, kryt vykazuje ztrátu únosnosti a drsnosti. Vzhledem k rostoucímu dopravnímu zatížení dochází k deformaci krytu s místy vyjetými koleje ...
Read Project

 2

 FINISHED 
V souvislosti se záměrem rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava - Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková, jakožto nezbytné akce v návaznosti na rozšíření okruhu osob dle druhu dopravy na česko - rakouském hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schöneben je nutné na základě dané situace, příslušných zákonů a rozhodnutí příslušných správních orgánů (orgány ochrany přírody a ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt COOPAC má sloužit k navázání spolupráce mezi českými a rakouskými inspektory v příhraniční česko-rakouské oblasti a k výměně jejich znalostí a praktických zkušeností. V rámci projektu budou uspořádány krátkodobé výměny vybraných českých a rakouských inspektorů pro potraviny, při kterých se budou moci obeznámit s kvalitou kontrol v sousedním regionu a blížeji se seznámit s postupy, které js ...
Read Project

 3