Search for European Projects

7 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt má za cíl pokračovat v prav.vydávání zpravodaje s informacemi o dění a činnosti v Euroregionu Glacensis za účelem zvýšení a zlepšení informovanosti na obou stranách hranice. Zpravodaj se plánuje vydávat 1x za 3 měs. tentokrát ve zvýšeném nákladu 4000 výtisků, z čehož 3500 výtisků bude v českém jazyce a 500 výtisků v jazyce polském. Obsahem budou především : - informace o životě a dění v ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt má za cíl zavést pravidelné vydávání zpravodaje s informacemi o dění a činnosti v Euroregionu Glacensis za účelem zvýšení a zlepšení informovanosti na obou stranách hranice. Zpravodaj se plánuje vydávat 1x za 3 měsíce v celkovém počtu 1000 výtisků, z čehož 500 výtisků bude v českém jazyce a 500 výtisků v jazyce polském. Obsahem Zpravodaje budou především : - informace o životě a dění v ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Evropské fondy v předvstupním období na území Euroregionu Glacensis

Start date: Dec 31, 2005, End date: Mar 30, 2007,

Cílem projektu je vydání informační brožury, ve které budou obsaženy informace o úspěšně realizovaných projektech přeshraniční spolupráce v rámci předvstupních programů PHARE, PHARE CBC a CREDO. V publikaci budou obsaženy příklady projektů, které byly realizovány na území Euroregionu Glacensis, bude uvedeno jejich statistické zhodnocení a přínos pro plnění cílů vyplývajících z rozvojových st ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Rozhledny a vyhlídková místa Euroregionu Glacensis

Start date: Jul 31, 2005, End date: Jan 30, 2007,

Projekt je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu na česko-polské hranici v oblasti Euroregionu Glacensis na české i polské straně. Je zaměřen na zkvalitnění propagace turistických možností pro letní sezónu s orientací na v současné době žádané téma rozhledny a vyhlídková místa. Je to především i díky tomu, že v poslední době dochází k obnovování v minulosti stojících rozhleden, ale i k výstavbě rozhl ...
Read Project

 2

 FINISHED 

10 let přeshraniční spolupráce Euroregionu Glacensis

Start date: Apr 30, 2006, End date: Jan 29, 2007,

Předmětem projektu je zhodnocení výsledků přeshraniční spolupráce Euroregionu Glacensis za posledních 10 let činnosti od jeho založení formou společné konference. Obsahem této konference je připomenutí si jeho historie, shrnutí všech důležitých činností česko - polské příhraniční spolupráce za uplynulé období, informace o hraničních přechodech a v neposlední řadě vytyčení si nových cílů pro budou ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Česko-polský cyklistický závod v rámci Author Cyklo Maštale 2006

Start date: Apr 14, 2006, End date: Oct 30, 2006,

... cyklistických závodů pořádaných v mikroregionu Toulovcovy Maštale. Realizovaný projekt je zrcadlovým typem projektu, kdy k realizaci obdobného projektu dojde na polské straně (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis) s účastí českých závodníků. Na základě partnerství budou obě strany spolupracovat při zajištění závodníků z jednotlivých partnerských stran.
Read Project

 2

 FINISHED 

Rozvoj spolupráce médií

Start date: Jul 31, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Projekt podporuje přeshraniční česko-polskou spolupráci mezi rozhlasovými médii, napomáhá rozvoji médií v hraničním regionu, zabezpečuje přístup k informacím v hraničních oblastech. V rámci projektu dojde k zabezpečení přenosového vozu, díky tomu budou reportéři operatibilnější a budou moci pořizovat nejen záznamy, ale i přímé rozhlasové přenosy přímo v terénu.
Read Project

 2