Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Helgelands och Västerbottens inlands kulturhistoria med skogsbruket som viktig näring har stora likheter och skillnader, vilket utgör en god grund för ett gemensamt projekt. Genom samverkan mellan antikvariska och skogliga organisationer i Sverige och Norge dokumenteras forn- och kulturmiljöerna i gammelskogar. Med god kunskap och insatser kan skogarnas gemensamma kulturarv brukas och nyttjas av r ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Projektets övergripande mål är att i bred samverkan skydda, bevara, tillgängliggöra och utveckla skogens kulturarv i Västerbottens inland och Helgeland. Projektet bygger på arbetet som gjorts i det 1-åriga projektet med samma namn (se ovan). Avsikten med etableringsprojektet KING II är att bedriva fullskalig försöksverksamhet och utvidga projektet geografi med fler skogsområden i Västerbotten och ...
Read Project

 4