Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektets mål är ett modernt och väl fungerande transportnät som en av nycklarna till att stärka gränsregionens konkurrenskraft och för en hållbar utveckling i Helgeland och Västerbotten. Betydelsen av effektiva transportnät kommer att öka i framtiden och det kommer att finnas samordningsvinster och positiva synergieffekter att vinna på ett gemensamt agerande i frågor gällande transportinfrastruk ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projektet ska utveckla tvärkommunikationerna i regionen. I första hand handlar det om att ge underlag till samhällsorgan, trafikhuvudmän och aktörer inom turismnäringen om de framtida transportmöjligheterna
Read Project

 11

 FINISHED 
Projektet bidrar till ett fördjupat samarbete kring hållbar infrastruktur för en mer tillgänglig Östersjöregion. Transportområdet präglas av olika system som inte är optimerade för interregionala transporter. Samarbetsprojektet är en pusselbit i byggande av en interregional transportkorridor i öst-västlig riktning mellan tre länder. Projektet bedrivs inom ramen för ett gemensamt koncept "Nordic Lo ...
Read Project

 5