Search for European Projects

8 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Background Wetlands have an important role to play in preserving biodiversity. Many plants and animals depend on wetland biotopes, and nearly 15% of Sweden’s threatened species live in peatlands or on freshwater margins. Hydrological changes and plant invasion in wetlands adversely affect the animals and plants that live there. Tall plant- and forest in ...
Read Project

 7

 FINISHED 

From source to sea, retoring river Moälven (Moälvsprojektet ReMo)

Start date: Jan 10, 2005, End date: Dec 31, 2008,

Background During the 19th and 20th centuries the river Moälven, located in Örnsköldsvik in northern Sweden, was used extensively for log floating. The company responsible for the task cleared vast amounts of rocks and boulders from the riverbed. The resulting loss of habitat for fish and invertebrates was enormous. In 1868, during a severe flood, this ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Målet med VIS-prosjektet er å skape et stabilt grunnlag for det fortsatte samarbeidet og synliggj¸re den felles verdensarven på alle nivåer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Arbeidet vil foregå på tre områder:Aktivitet 1: M¸teplass for VIS-Verdensarv i samarbeid.Aktivitet 2: Så et verdensarvfr¸.Aktivitet 3: Se og opplev den felles verdensarven.
Read Project

 3

 FINISHED 
Projektet ska utveckla Sagavägen till ett väl fungerande samfärdselstråk över Skandinavien – genom en gränsregion med ett levande näringsliv. Det ligger väl i linje med Interreg-programmets intentioner. Liksom projektets grundläggande arbete med att ta fram en gemensam gränsöverskridande utvecklingsplan för Sagavägen
Read Project

 8

 FINISHED 
Botnia Tour ska öka turismbranschens kunskaper om européernas resvanor och preferenser med hjälp av omvärldsbevakning och marknadsanalyser. Dessutom kommer vi att bidra till en effektivare marknadsföring av Kvarken. Det ska helt enkelt bli allmänt känt att vår region är ett spännande resmål som bjuder på rika erfarenheter. Projektet syftar till att bibehålla och öka strömmen av turister, såväl ini ...
Read Project

 17

 FINISHED 
Projektet ska ta tillvara den gränsregionala utvecklingspotential som Sagavägen-regionen har inom området kulturturism. Målet är att utveckla näringslivet och den regionala identiteten. Arbete med sagor och sägner, hantverk, skådespel och historiska marknader är exempel på verksamhet
Read Project

 18

 FINISHED 
Kvarken skärgård i Finland bildar tillsammans med Höga Kusten i Sverige en enastående geologisk helhet och ett gränsöverskridande världsarv. Höga Kustens branta stränder och Kvarkens flacka och låga kust är varandras topografiska motsatser. De är unika exempel på pågående geologiska och biologiska processer där landhöjningsfenomenet präglat landskapet. Världsarvskommunerna och förvaltande organisa ...
Read Project

 5

 FINISHED 
Projektet har som målsättning att mobilisera och aktivera intresset för ett gränsöverskridande samarbete mellan potentiella projektaktörer i aktuellt område. Avsikten är att hitta samverkansformer och förbereda innovativa och expansiva projekt för att kunna utnyttja de potentialer som programmet möjliggör och därmed stärka regionernas utveckling och tillväxt både nationellt och internationellt.
Read Project

 2