Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet syftar till att göra områdets rika och mångsidiga natur till en kraftkälla för utvecklingen. Bland annat ska miljöövervakningen samordnas, ett samarbete inom Kvarkens naturskyddsområden förankras och Kvarkens ansökan om världsarv förberedas
Read Project

 9

 FINISHED 
Den övergripande målsättningen är att bestånden av harr i Kvarken ska vara starka och självreproducerande i sådan omfattning att de klarar ett fiske och att tillgängliga lek- och uppväxtområden ska vara besatta med harrungar och att harrens biodiversitet är tryggad
Read Project

 4

 FINISHED 
Det övergripande syftet med projektet är att i samråd gemensamt förbättra tillståndet och kännedomen om Kvarkenregionens rinnande vattendrag och att bidra till att nationella och regionala miljömål så långt som möjligt kan uppfyllas. Målsättningen är att bidra till långsiktigt hållbara vattenekosystem i och intill de vattendrag som rinner ut på ömse sidor om Kvarken.
Read Project

 2

 FINISHED 
Miljöcentralen ska i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten genomföra ett projekt där naturreservat i Kvarkenområdet görs tillgängliga för besökare. Målet är bl a att medverka till att ekologiskt hållbara turistföretag utvecklas. Arbetet genomförs i nära samarbete med lokala aktörer och intresseorganisationer
Read Project

 7