Search for European Projects

Zprovoznění určeného místa česko - rakouské hranice na turistické stezce Mikulov - Ottenthal (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0216)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Dobudování komunikace a mobiliáře v úseku více než 1,5 km, od Mikulova po státní hranici. Dokončený úsek naváže z jedné strany na místní komunikaci v Mikulově a na rakouské straně na silnici vedoucí do obce Ottenthal, která je již v současnosti dokončena až po státní hranici Interreg IIIA Czech republic - Austria. Po dobudování komunikace bude na tomto úseku zřízeno v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních přípradech podepsanou 17.9.2005 v Raabs an der Thaya určené místo, na kterém bude možno překračovat státní hranici mezi Českou republikou a Rakouskem. Tato smlouva po ratifikaci (předpoklad 1. pol. 2006) umožní překračovat státní hranice mimo hraniční přechody na tzv. určených místech, z nichž jedno bude i na trase komunikace Mikulov - Ottenthal řešené tímto projektem. Na stezce určené pro pěší, cyklisty, jezdce na koních a motocykly do 50 ccm budou na úseku hraniční přechod - Mikulov zřízena dvě odpočívadla s mobiliářem a informačními panely s mapami - první odpočívadlo bude přímo na hranici, druhé u kapličky, která se nachází přímo u cesty těsně před vjezdem do města. Dle vyjádření Ministerstva vnitra (dopis z 10.10.2005, č. j. MST-349/2005) však je nezbytné pro zřízení určených míst upravit či dobudovat stávající komunikace, které na vybraných trasách k těmto určeným místům vedou. V případě 1,5 km úseku na trase Mikulov - Ottenthal se bude jednat o následující úpravy: 1. Úpravu komunikace a stavební práce: - úprava pláně (stržení povrchu, srovnání), - v části komunikace štěrkový podsyp, - v části komunikace vyspravení výtluků v asfaltu, - nový asfaltový koberec, tloušťka 5 - 10 cm (cca 1,5 km, šířka 3m, tj. 4 500 m2), - dosypání krajnic, - odpočívadla (2x – na státní hranici a u kapličky), - oprava kapličky, 2. Mobiliář – lavičky, stoly, koše, stojany na kola, 3. 2ks informačních tabulí s mapou – jedna na každém odpočívadle.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 73.7%   2 094 517,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants