Search for European Projects

Zorg verbindt
Start date: Mar 1, 2016, End date: Feb 28, 2020 PROJECT  ONGOING 

Description (EN): On the one hand, the project Versorgung Verbindet focuses on the search for solutions regarding problems faced by citizens, the insured and patients. On the other hand, it concentrates on the effective and economic use of care facilities.Developments, such as the fast increase of chronic illnesses, the growing interest in health and wellness, the expecting labor shortage as well as the aging of the population lead to the urgent need to make use of the economic potentials and at the same time, to respond to the social pressure in the border region.The strategy is to connect care and technology in order to ensure that patients receive faster and better care. Distance support is possible due to the emergence of smart phones and apps. The different innovations promote regional economic growth and create new jobs. The Euregios as a field laboratory for care economy.The following (sub-) projects will be implemented during the projects life time:•Cardiological distance-rehabilitation •COA – cross-border online treatment against arthritis•Remote monitoring of blood pressure self-measurement•Dental care for the elderly for care takers and caring relatives•Benchmark infection-prevention in surgery•NL/D hospital cooperation Big helps small•Remote depression-treatment •Solution doctor shortage•Care in rural border regions (Cara)•Hospitals learn from each other Moreover, matching conversations, potential field labs and workshops will be accompanied and coordinated.Euregio Rhein-Waal will coordinate and accompany the sub-projects as well as take care of the financial administration.The results of the project are of common interest and will be made publicly available after the project is finished. In het middelpunt van het project Zorg Verbindt staan aan de ene kant het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere kant een optimaal inzetten en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten.Ontwikkelingen zoals de snelle stijging van chronisch zieken, de groeiende belangstelling voor gezondheid en wellness, de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de krimp maken het urgent om de economische potentie te benutten en tegelijkertijd de maatschappelijke urgentie in de grensregio te beantwoorden.Strategie is om de zorg en technologie met elkaar te verbinden, zodat de zorg sneller en beter en dichter bij de patiënt terecht komt. Vanwege de opkomst van smartphone en apps is zorg op afstand mogelijk. De verschillende innovaties helpen de regionale economische groei en creëren nieuwe banen. De Euregios als Field Lab voor zorgeconomie. De volgende (deel)projecten worden tijdens de looptijd van het project Zorg Verbindt uitgevoerd. • Hartrevalidatie op afstand•Goa: Grensoverschrijdende Onlinebehandeling voor Artrose•Monitoring op afstand bloeddruk-zelfcontrole•Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers•Benchmark infectiepreventie bij operaties•NL/D ziekenhuissamenwerking groot helpt klein •Depressie-behandeling op afstand•Oplossen artsentekort•Zorg In landelijke grensgebieden(Cara)•Ziekenhuizen leren van elkaarVerder worden matchinggesprekken, potentiële fieldlabs en workshops begeleiden en gecoördineerd.De Euregio Rijn-Waal zal alle deelprojecten coördineren en begeleiden alsmede het verzorgen van de financiële administratie.Na afloop van het project zijn alle resultaten voor het algemeen belang; d.w.z. voor iedereen toegankelijk.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50.1%   2 320 341,05
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

38 Partners Participants