Search for European Projects

Зона за съвременно изкуство 2. Код - Digital
Start date: Aug 1, 2013,

На български език:В младежкия обмен на фондация "Формат СФФ" са включени 32 участници и 6 ръководители на групи от 4 Европейски държави – България, Латвия, Чехия и Унгария. Събитието се провежда в гр. Балчик в рамките на 9 дни, седем от които включват арт-ателиета по съвременни изкуства с фокус дигитални медии и технологии (08-16.09.2013). ЗОНА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 2. Код — Digital предлага на участниците и публиката интензивна и разнообразна програма от теоритични и практически модули в сферата на дигиталните медии и форми на съвременното изкуство, съчетани със спортни мероприятия и занимания на открито. По този начин младежите по обмена са ангажирани активно в един динамичен процес на придобиване на знания и умения в комфортна приятелска атмосфера, чрез използване на техники за неформално обучение и стимулиране на креативността и презентационните им умения.Международният обмен е насочен към млади хора (особено към младежи в неравностойно положение), които се интересуват от бързо променящите се сфери на съвременното изкуство и масова комуникация, като ще им предостави възможност: да придобият нови практически умения, да се възползват от работата в екип, междукултурния обмен и трансфер на познания между млади хора от различни европейски държави. Темата на младежкия обмен е мощното и нарастващо въздействие на дигиталните технологии върху младежите и тяхната идентичност, начин на живот, ценностна система и обществено мнение. Особен фокус е поставен върху ролята на онлайн, социалните и развлекателните младежки медии като предпочитан канал за информация и комуникация от младите хора, а също върху киното с неговата особена културна значимост. ЗОНА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 2. Код — Digital, в духа на неформалното образование и ученето чрез правене, ще утвърди положителната, интегрална роля, която имат новите средства за самоизразяване и комуникация в процеса на формиране на нагласи и гражданска позиция, насърчавайки творческата иновативност и креативност на участниците, а също активното им участие в обществото. Проектът цели да допринесе за мултикултурния обмен в Европа, установявайки преки контакти между младежи с различен културен бекграунд, но общи интереси и цели, и предоставяйки им възможност да акцентират на младежки въпроси от общоевропейско значение.Програмата на ЗОНА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО 2. Код — Digital съчетава множество активности, а също методи на обучение извън формалната образователна система, развиващи личностните, социално-образователни и професионални компетенции на участниците. Тя е базирана на “учене чрез опит”, “учене чрез правене” и “учене чрез взаимодействие”, както на системно- и процесно-ориентиран подход с фокус върху личността на участниците.На английски език:The youth exchange of State Cultural Institute - Cultural Centre "Dvoreca" includes 32 participants and 6 group leaders from 4 European countries - Bulgaria, Czech Republic, Hungary and Latvia. The event takes place in Balchik, Bulgaria and the duration is nine days, where seven days include digital media and digital art workshops (08-16.09.2013).CONTEMPORARY ART ZONE 2. Code Digital offers its participants and audience a diverse program of theoretical and practical modules in contemporary art & digital media combined with sports events and outdoor activities. This way the exchange guests are actively involved in a dynamic process for implementing know-how and skills in one comfortable friendly environment with the active use of informal education strategies and encouragement of their creativity and presentation skills.It is an international exchange project targeted at young people (especially with fewer opportunities), who are interested in the rapidly changing field of digital technologies in contemporary art and mass media in order to suit the following objectives: allow the participants to learn practical skills as well as to benefit from team working, intercultural networking and benchmarking with other young people from different European countries.The theme of the Youth Exchange is the powerful and growing impact of digital technologies on young people and their identity, lifestyle, civic values and public opinion. A particular focus is placed on the role of online, social and entertainment media as preferred channels for information and communication, as well as on cinema with its great cultural significance.CONTEMPORARY ART ZONE 2. Code Digital will facilitate a non-formal learning process that helps to create knowledge and understanding regarding the positive and integral role played by the digital media in moulding of positive attitude and citizenship. The aim of the project is to inspire young people to become involved in the media and to take an active part in civil society fostering their creativity and innovation through learning by doing.The project aims to contribute to the intercultural exchange in Europe by facilitating direct contacts between young people with different cultural background but similar interests and goals and enable them to put a stress on their issues of interest and concern of paramount importance for the whole European youth.The program of CONTEMPORARY ART ZONE 2. Code Digital combines instruction sessions and theory with practical experience gained through professional workshop section, field laboratories and internship.The methodology includes combination of experimental learning and small theoretical inputs from the trainers' team, as well as plenary discussions and work in small groups. The course is based on learning by experience, learning by doing and learning through interaction.Programme is based on a system and process-oriented approach with a strong personal learner centered focus.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

3 Partners Participants