Search for European Projects

Zlepšení stavu životního prostředí v obcích Lewin Klodzki a Olešnice v Orlických horách
Start date: Feb 28, 2009, End date: Nov 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polském příhraničí. Na polské straně bude řešena vodovodní a kanalizační síť. Ves Kocioł nemá v současné době dořešený systém vodovodní a kanalizační sítě. Zdrojem vody pro domácí a hospodářské účely jsou vlastní zdroje - přídomní studny. Nejčastěji používanými zařízeními pro likvidaci odpadních vod jsou suché záchody, bezodtokové hnilobné žumpy s různým stupni kvality. Část odpadních vod prosakuje do půdy a tím znečišťuje spodní vody v česko-polské příhraničí. Tyto znečištěné vody se také dostávají do řeky Klikawy, která pramení v Orlických horách. A proto je akutně zapotřebí vyřešit vodní a odpadové hospodářství v příhraniční vsi Kocioł.Část projektu s realizací na české straně se zabývá odstraňováním závažné staré ekologické zátěže - skládky odpadů v Olešnici v Orlických horách. Skládku odpadů je nutno rekultivovat, neboť svými výluhy nadále ovlivňuje jakost vod pod skládkou. Tyto vody prosakují se dostávají do řeky Klikawy, která protéká obcí Vedoucího partnera. Dle hydrogeologického posudku je třeba skládkování odpadu na skládce ukončit (s výjimkou deponování neznečištěných rekultivačních materiálů) a povrch skládky musí být zabezpečen nepropustnou vrstvou proti vnikání povrchových a srážkových vod do tělesa skládky. Upravený a zeminou překrytý povrch skládky bude celý zatravněn a osázen vhodnými stromy.Gmina Lewin Kłodzki bude v rámci udržitelnosti projektu provádět jednou ročně monitoring vod, čímž bude jednoznačně prokázán pozitivní vliv projektu na zlepšení stavu životního prostředí.Projekt se doplňuje s projektem Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki. Achievements: Partneři, tedy obce Lewin Kłodzki a Olešnice v Orlických horách, se v rámci společného projektu rozhodly zlepšit stav životního prostředí ve svém okolí. Projekt se týkal zlepšení stavu a kvality životního prostředí na území česko-polského pohraničí. Na polské straně byla v rámci projektu vybudována vodovodní a kanalizační síť ve vsi Kocioł, v níž zdroj vody pro domácnosti zajišťovaly studny. Část projektu realizovaná na české straně se týkala likvidace skládky odpadu v Olešnici v Orlických horách. Tato skládka musela být rekultivována, protože průsaky ovlivňovaly kvalitu vod pod skládkou, pronikaly do řeky Klikawy protékající obcí vedoucího partnera. Obec Lewin Kłodzki jednou ročně provádí monitoring vod, díky čemuž je jednoznačně prokázán pozitivní vliv projektu na zlepšení stavu životního prostředí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 069 127,45
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants