Search for European Projects

Zlepšení čistoty povodí Labe a Odry na základě zkvalitnění čistění odpadních vod na česko - polském pohraničí
Start date: Sep 30, 2008, End date: Sep 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Příhraniční vody po obou stranách česko-polské hranice jsou znečištěny komunálními odpadními vodami. Jsou místa, kde odpadní vody z Polska znečišťují povrchové vody v Čechách a naopak kde české odpadní vody pronikají do povrchových vod v Polsku.Taková situace je např. v Okrzeszynie, kde se odpadní vody zadržují v netěsných žumpách u domů a stékají do hraničního Petříkovického potoka (Szkło), čím znečišťují řeku Úpu a dále Labe tekoucí do Severního moře. Podobná situace je v Žacléři, kde se odpadní vody občasnou dostávají do řeky Bobr, která je přítokem Odry, ústící do Baltského moře. Tímto způsobem odpadní vody z jedné strany hranice znečišťují životní prostředí na straně druhé. Proto bylo učiněno rozhodnutí o společné realizaci projektu zlepšujícího čistotu povrchových i podzemních vod na obou stranách hranic. V Polsku bude vybudována infrastruktura ochrany prostředí obsahující kanalizační síť v délce 5592,82m, čistírnu odpadních vod a dvě přečerpávací stanice, které budou sbírat a čistit odpadní vody ze všech 52 budov v Okrzeszynie s kapacitou 28,24 m3 za den. V Čechách v Žacléři, aktivity partnera projektu vycházejí z potřeb modernizovat čističku odpadních vod (dále ČOV).Na základě provedených šetření a výpočtů je pro účelyintenzifikace existujícího biologického stupně navrženo zvýšení objemu nitrifikačnísekce na úkor denitrifikační sekce ČOV.Projekt je plně připraven k realizaci, jehož předpokladem je moderní technické řešení. Bude realizován oběma partnery. Každý z partnerů provede veškerá opatření na své straně hranice. Koordinátorem bude samospráva obce Lubavka, plnící roli vedoucího partnera. Projekt bude výhodný pro oba partnery. V uplynulých letech začali oba partneři provádět opatření zlepšující hospodaření s odpadními vodami. Partneři spolupracují již léta v různých rovinách společenského a hospodářského života. Achievements: Projekt přispěl ke zlepšení stavu kvality životního prostředí, konkrétně k čistotě podzemních a povrchových vod v oblasti česko-polského pohraničí, a to díky vybudování kanalizační sítě s čističkou odpadních vod v Okrzeszyně a díky modernizaci čističky v Žacléři. Na polské straně byla vybudována kanalizační síť o délce více než 5,5 km, čistička odpadních vod a 2 přečerpávací stanice. Kanalizační infrastruktura odpojila přítok odpadních vod do hraničního potoku Szkło – Petříkovický potok (v Okrzeszyně) a do řeky Bobr (v Žacléři), čímž se zlepšila čistota vod v povodí Labe a Odry. Opatření a výsledky realizovaného projektu z oblasti infrastruktury ochrany životního prostředí měly velký vliv na česko-polské pohraničí. Vyřešením problému odpadních vod projekt odstranil jednu z překážek rozvoje této části pohraničí. Oba partneři se ve stejné míře zúčastnili plánování projektu a byli aktivní i v rámci celého procesu přípravy společného návrhu projektu. Po celou dobu realizace projektu byly prováděny společné propagační činnosti týkající se celého projektu a jeho výsledků dosažených po obou stranách hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   900 827,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants