Search for European Projects

Zkvalitnění dopravního napojení příhraničního území - řešení ulice Svobody v rámci Městské památkové rezervace v Mikulově (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0133)
Start date: Apr 30, 2004, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Oprava krajské silnice třetí třídy číslo 0524 v úseku ulice Svobody v Mikulově. Opravovaný úsek krajské silnice III/0524 se nachází v těsné blízkosti městského historického centra, náměstí a zámku směrem k blízké rakouské hranici. V prostoru ulice Svobody se pohybuje, zejména v turistické sezóně, velké množství pěších. Silnice je používána především obyvateli území a turisty. Veškeré úpravy a použité materiály jsou navrženy tak, aby odpovídaly historickému rázu místa. Současný stav vozovky a chodníků je ve velmi špatném stavebně-technickém stavu, čímž hrozí nebezpečí úrazu pro chodce a poškození vozidel, případně havárií. Z tohoto důvodu se město rozhodlo přistoupit ke generální opravě z vlastní iniciativy a za prostředky z rozpočtu města bez finančního příspěvku správce komunikace, přestože není správcem vozovky a je pouze majitelem pozemků, na nichž se komunikace nachází. Úpravou vozovky a okolních ploch dojde k zlepšení životního prostředí a to především snížení prašnosti. Provedením opravy komunikace nebudou dotčeny vzrostlé stromy. V prostoru ulice dojde k vysázení 8 ks stromů. Při opravě ulice bude využito stávajících pozemků. Při výstavbě 10 parkovacích míst dojde k záboru pozemků Středního odborného učiliště. Tyto pozemky budou nadále ve vlastnictví SOÚ. Silniční doprava je zde již v současné době. Nepředpokládá se ani zvýšení hladiny hluku ani zvýšení emisí z provozu vozidel. Naopak zlepšením stavu vozovky dojde k snížení hluku vozidel. Dojde k demolici zdi u školní budovy. Z estetického hlediska bude projekt znamenat podstatné zlepšení vzhledu lokality, zejména s ohledem na území Městské památkové rezervace v Mikulově.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   4 870 815,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants