Search for European Projects

Židovská kultura v česko-polském příhraničí
Start date: Dec 31, 2011, End date: Jun 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Přihraniční pl-cz region má bohatou kulturní a historickou tradici. Židovská kultura a paměť na Židy, zvlášť na polské straně byla dlouhá léta zapomenuta a podceňována. Město Turnov, díky realizaci mnoha projektů týkajících se židovskégo dědictví a kultury, přinese do společné realizace projektu s Městem Jelení Hora svoje zkušenosti. Cílem projektu je připomenout občanům Jelení Hory a Turnova židovskou kulturu v jejich městě a také přiblížit a seznámit je s tradicí, kulturou a dějinami Židů v tomto regionu. Akce:v Jelení Hoře:1.Polsko- české divadelní workshopy mládeže (školní rok 2012/2013)2. Festival židovské kultury (2012,2013) zahrnující:Organizaci konference o kultuře a židovských stopách v polsko-české přihraniční oblasti.Pl-CZ workshopy: kulinární, židovského tance, hudební, řemeslné, koncerty hudebních skupin,3. Festival židovské kultury 2. čtvrtletí 2013 zahrnující: předvedení divadelní hry Židovské pohádky v PL a CZ jazyce. A také koncert židovské hudby.V Turnově:Kulturně-vzdělávací aktivity:1. Vydání DVD nosiče - dokumentárně-naučný film o židovských památkách v Českém ráji ve 4 jazykových mutacích (ČJ,PL,NJ,AJ). Součástí DVD budou také informace o židovských památkách v Jelení Hoře a okolí. Hudební podklad bude nahrán místní kapelou, která vystoupí v rámci festivalu židovské kultury v Jelení Hoře. Film bude prezentován na festivalu židovské kulutry v Jelení Hoře.2. Polygrafické výrobky - noviny a karta s židovskou pověstí z Turnovska. Vydání společných novin o Českém ráji a Jelení Hoře a okolí ve 3 jazykových mutacích (ČJ,PL,NJ). Karta s židovskou pověstí z Turnovska v ČJ a PL mutaci. Achievements: Cílem projektu bylo připomenout, přiblížit a seznámit obyvatele partnerských měst s židovskou kulturou, která byla v minulosti součástí života obou měst. K hlavním aktivitám projektu patřilo uspořádání dvou Festivalů židovské kultury v roce 2012 a 2013 v Jelení Hoře. V rámci těchto festivalů bylo představeno židovské divadlo, hudba, filmy atd. Součástí akcí byly rovněž různé workshopy, které seznámily návštěvníky s tancem, košer kuchyní, hebrejským jazykem, písmem aj. Mezi další aktivity projektu, které byly realizovány na straně českého partnera, patřilo například vydání DVD s dokumentárně-naučným filmem Židovské památky Českého ráje a okolí ve 4 jazykových mutacích (ČJ, PJ, AJ, NJ) či divadelní workshopy s židovskou tématikou pro českou a polskou mládež. Na propagaci projektu byly vydány společné informační noviny Český ráj a Jelení Hora a vytvořeny společné propagační materiály – Kalendář s židovskými památkami obou regionů, karta se židovskou pověstí, reklamní roll-up s židovskou tématikou, či bločky a tužky. Již od přípravné fáze byly veškeré aktivity projektu realizovány v úzké kooperaci obou partnerů. Ačkoli byl projekt po finanční i organizační stránce poměrně náročný, jeho realizace pomohla prohloubit dobře fungujících vztahy mezi oběma partnery. Zcela zásadní vliv měl pak projekt na účastníky jednotlivých aktivit projektu (více než 2 tisíce), kteří dostali příležitost naučit se novým dovednostem a navázat nová přeshraniční přátelství.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85.1%   138 802,45
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants