Search for European Projects

zemysłowy klaster technologiczny – progospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii (Przemysłowy klaster technologiczny – progospodarczy rozwój transgranicznej polsko-słowackiej sieci innowacji i nowych technologii)
Start date: Jun 30, 2012, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Specyficzne warunki klimatyczne (duże opady śniegu) i degradacja infrastruktury technicznej na całym pograniczu polsko-słowackim powodują podobne zagrożenia bezpieczeństwa. Mosty, hale przemysłowe czy np. magazyny narażone są na drgania i przeciążenia, powodujące m.in. niebezpieczeństwo ich zawalenia (np. pod naporem śniegu). Dotychczas na pograniczu nie monitorowano zagrożeń konstrukcji wielkogabarytowych w systemie 24h, ale dzięki współpracy naukowej partnerów można będzie zapobiegać takim zagrożeniom. Celem ogólnym projektu jest intensyfikacja naukowej współpracy sieciowej pomiędzy partnerami, m.in. w temacie poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz upowszechnianie jej wyników wśród uczestników powstałego polsko-słowackiego klastra technologicznego.Cele szczegółowe to m.in. - wymiana polsko-słowackiej myśli naukowej w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem publicznym, rozwój polsko-słowackiej tematycznej sieci współpracy w tej dziedzinie oraz wspólne wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej i potencjału intelektualnego partnerów,- stworzenie polsko-słowackiego klastra technologicznego dedykowanemu poprawie bezpieczeństwa publicznego w zakresie konstrukcji wielkopowierzchniowych oraz upowszechnianiu innowacyjnej metody badań bezpieczeństwa tych konstrukcji, - poprawa konkurencyjności gospodarczej i społecznej podmiotów zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją konstrukcji wielkogabarytowych, stanowiących grupę docelową projektu. Projekt generuje wysoki wpływ transgraniczny i wartość dodaną po obu stronach granicy, gdzie równolegle wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i dalszy rozwój naukowej współpracy sieciowej partnerów w tym zakresie. Wypracowana przez zespół polsko-słowacki wiedza o innowacyjnej metodzie pomiaru bezpieczeństwa będzie wykorzystywana po obu stronach granicy. W ramach powstałego klastra Polacy i Słowacy wspólnie będą edukowani w zakresie metod dbałości o bezpieczeństwo konstrukcji wielkogabarytowych, co poprawi także innowacyjność, konkurencyjność i korzystnie wpłynie na rozwój gospodarczy pogranicza. a także będzie impulsem do kontynuacji polsko-słowackich badań naukowych. Achievements: Pogranicze polsko-słowackie to region dynamicznie rozbudowujący infrastrukturę techniczną, obiekty wielkopowierzchniowe takie jak mosty, hale, magazyny. Warunki klimatyczne, a często także znaczny stopień degradacji technicznej tych obiektów sprawiają, że mosty i hale po obu stronach granicy narażone są również na drgania i przeciążenia a optymalnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w takich warunkach jest 24-godzinny monitoring tych konstrukcji. Dzięki współpracy naukowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu w Żylinie oraz słowackiej organizacji pozarządowej CEIT w Żylinie, na polsko-słowackie pogranicze wprowadzona została innowacyjna metoda monitoringu bezpieczeństwa konstrukcji wielkogabarytowych za pomocą światłowodów z siatką Bragga. Wykorzystanie interrogatora optycznego ze światłowodami z siatką Bragga i podpięcie tej aparatury (a docelowo np. ich zatopienie w dachu) umożliwia ciągłe monitorowanie budynków pod kątem spełniania wymogów bezpieczeństwa. W ramach projektu wspólne polsko-słowackie zespoły przeprowadziły pokazowe badania w dwóch obiektach wielko powierzchniowych, po polskiej i po słowackiej stronie granicy. Powołany został również klaster technologiczny, by kontynuować naukowy rozwój polsko-słowackiej sieci innowacji i nowoczesnych technologii w kierunku zgodnym z potrzebami rozwojowymi polsko-słowackiego pogranicza. Każdy z uczestników klastra, wykorzystując przeprowadzone badania, może zaadoptować innowacyjną technologię do swoich potrzeb. W ramach projektu opracowane i wydane zostały również dwie wspólne polsko-słowackie monografie poświęcone pomiarom odkształceń konstrukcji inżynierskich oraz uwarunkowaniom działalności przemysłowego klastra technologicznego na pograniczu polsko-słowackim. Realizacja projektu była też przykładem współpracy sektora biznesowego i naukowego.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

Project Website

2 Partners Participants