Search for European Projects

Zavedení systému Rodinných pasů v Jihomoravském kraji a jeho propojení se systémem v Dolním Rakousku (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0360)
Start date: Oct 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Podstatou předkládaného projektu je vytvoření systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let věku, majícím trvalé bydliště na území Jihomoravského kraje (JMK), a propojení tohoto systému tzv. Rodinných pasů (RP) s obdobným, již 20 let existujícím systémem v Dolním Rakousku. Rodinný pas bude představovat kartičku o velikosti kreditní karty s názvem a logem RP a logem JMK jakožto provozovatele (garanta) systému, která bude sloužit jako průkaz opravňující držitele čerpat výhody slevového systému. Poskytovatelé služeb zapojení do systému budou výrazně označeni logem RP a prezentováni na internetových stránkách RP, v periodicky vydávaném a průběžně aktualizovaném katalogu poskytovatelů a dalších informačních materiálech, které budou pravidelně zasílány zúčastněným rodinám. Hlavním cílem předkládaného projektu je podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvořit fungující, oboustranně výhodnou síť jihomoravských poskytovatelů služeb a rodin a tento systém propojit s dolnorakouským. Tímto předkládaný projekt výrazně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické aktivity v česko-rakouském příhraničí, díky zvýhodněným službám poskytovatelů (ubytování, stravování, vstupné atd.) podpoří místní i přeshraniční cestovní ruch a napomůže zlepšení ekonomického a sociálního postavení rodiny. Partnerem projektu je Spolková země Dolní Rakousko. Rakouský partner se na přípravě projektu podílel svými cennými zkušenostmi a know-how, neboť je s ohledem na plánované propojení vhodné, aby se nově vytvořený jihomoravský systém co nejvíce podobal dolnorakouskému modelu. Dále se bude partner na projektu podílet zajištěním uznávání jihomoravských Rodinných pasů na svém území a distribucí českých katalogů poskytovatelů zúčastněným dolnorakouským rodinám. Blíže viz. Studie proveditelnosti, kap. 2 Stručné vyhodnocení projektu, 3.2 Cíle a zaměření projektu, 6.2 Rodinný pas v Jihomoravském kraji.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   3 746 090,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants