Search for European Projects

ZALOŽENÍ A PROVOZ LABORATOŘE KULTIVACE BUNĚČNÝCH KULTUR S CÍLEM SPOLEČNÉHO VÝZKUMU V OBLASTI BIOMEDICINY AND BIOTECHNOLOGIE (CZ.04.4.83/4.2.00.1/0049)
Start date: Feb 23, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na dynamicky se rozvíjející spolupráci s vědecko-výzkumnými pracovišti v Kremsu, Linzi a Heggenbergu. Z této dosavadní spolupráce vznikly náměty pro realizaci společných výzkumných záměrů. Jedním z nich a možno říci, že pilotním je předkládaný projekt. Ten se skládá ze dvou dvou, na sebe navazujících částí. V první části má projekt za cíl zajistit nezbytnou výzkumnou infrastrukturu, kterou je vybavení dvou místností o velikosti cca 160m2 nezbytnými přístroji a technologiemi. V rámci těchto dvou místností bude zřízena a/ přípravna, b/sterilní laboratoř, c/obecná laboratoř, d/laboratoř dynamické cytologie e/ studentská biologická laboratoř. / Příprava místností si nevyžádá, žádné stavební úpravy. Jedná se pouze o rozdělení místností pomocí příček, které nevyžadují stavební práce. Tím se vytvoří podmínky pro řešení konkrétního výzkumného záměru. Jeho realizace je předmětem druhé části, ve kter;é se bude jednat o práci vytvořeného a vyškoleného vědeckovýzkumného týmu. Ten by měl dosáhnout využitelných výsledků v přípravě různých specifických buněčných kultur, které se stanou zdrojovým materiálem pro další práci výzkumného pracovišťě v Kremsu. Tým bude složen tak, že vedle erudovaných odborníků, kteří budou do projektu vkládat své duševní vlastnictví, budou členy týmu i studenti (čeští i rakouští) v doktorandském studiu, kteří tak dostanou příležitost pracovat v týmu a současně řešit své studijní a vědecké úkoly. Součástí projektu je proto i nezbytné vyškolení těchto studentů a pracovníků pro specifickou práci, která bude obsahem výzkumného záměru. Vztah k Fachhochschule v Kremsu je v této části především v tom, že laboratoř v Nových Hradech bude zajišťovat obecný servis v oboru buněčných kultur a dalších specifických aktivit , zejména servis izolace, přípravy a produkce primokultur, buněčných layerů, popřípadě suspenzí pro další výzkumné užití. Uvažuje se rovněž o organizování individuálních stáží rakouských studentů na pracovišti
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   7 115 550,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants