Archive of European Projects

Youth Sustainopreneurs: Active Citizenship through Wind and Sunshine
Start date: 01 Aug 2014, End date: 19 Jul 2015 PROJECT  FINISHED 

Идеята на краткосрочния ЕДС проект "Youth Sustainopreneurs: Active Citizenship through Wind and Sunshine" бе чрез осъществяване на дейности по еко-строителни практики и еко градинарство, да формира предприемачески умения и отношение към проблемите на околната среда, като постави основите на малък образователен център за неформално образователни инициативи на открито. Центърът следва да е пример за практики на строителство с природни и рециклирани материали, пермакултура и творчески практики на рециклиране в селския район на ПП Русенски Лом - Североизточния регион на България. Първоначалният замисъл предвиждаше центърът да бъде осъществен в село Гуцал, но закъсняването на селекцията с одобрените проекти наложи отлагане във времето и предефиниране на пространството на провеждане на дейностите. Целта на проекта бе да повиши информираността и съзнанието по отношение на практиките за устойчив начин на живот и други въпроси, касаещи околната среда, чрез включване на ЕДС доброволци в дейности за изграждане с естествени материали на младежки център на открито. В проектното предложение заложихме идеята за насърчаване на млади хора с различен беграунд и равнище на компетентност да участват в международен проект с акцент върху развитието на т.нар. меки умения, личностни нагласи и развитие на умения за заетост. Проектът бе насочен към подпомагане на професионалната реализация и личностното осъществяване на доброволците, чрез прилагане на различни механизми, сред които методи в сферата на неформалното образование, разработващи 8-те ключови компетенции и най-вече - чувството за инициативност и предприемачество, нагласите и уменията за активното включване на младите хора по проблемите на околната среда и селските райони. Основният използван подход бе учене чрез преживяване, като по този начин задачата на ЕДС проекта бе да предостави възможности на младите хора да придобият нови практически умения в сферата на предприемачество в еко земеделието и еко-строителството. В рамките на проекта 13 участници (с трима по-малко от първоначално заложеното) на възраст между 18 и 30 години преминаха през обучителни дейности (симулации, ролеви игри, информационни сесии, задачи за работа в групи, бизнес моделът канвас и практически ориентирани работилници), целящи да развият чувството им за инициативност и предприемачески умения. Тези методи бяха предхождани от въвеждащи представяния на ролята и мястото на биоразнообразието в ПП Русенски лом в национален и европейски мащаб, както и на историята на проектната идея, мисията и ценностите на приемащата организация. По време на двата месеца доброволчески дейности трима различни обучители ръководеха практическите задачи по изграждане на различни конструкции с техниката коб. По-голямата част от участниците бяха мотивирани да работят с ръцете си и демонстрираха готовност да живеят в културния контекст на малко, запустяващо селце в Природен парк Русенски Лом. Селекционна матрица според която бяха зададени критериите за избор на участниците бе насочена към млади хора, които имат мотивация да развиват своите социални и организационни умения в предизвикателствата на демографски проблемен селски контекст; Бяха селектирани с приоритет млади хора, които биха искали да развиват уменията си за работа в екип, креативност, самоувереност и да повишат чувството си за инициатива и пригодността си за заетост. Профилът на доброволците изискваше участници с про-активен потенциал, които търсят възможност да натрупат практически опит в междукултурна среда. Специално проектът бе адресиран към младежи, живеещи в изолирани райони или икономически необлагодетелствани райони, както и към младежи от имигрантски култури, такива, които преждевременно са напуснали училище, или имат проблеми при социализацията си. Сред по-значимите резултати, които следва да се изтъкнат като дългосрочни ефекти са: осъществената от доброволците учебна градинка - две конструкции на спирална и респективно на перма градина; монтиране на типи; изграждане на глинена пещ и на стени с техниката коб, с техниката плетарка, като и със смесена техника използваща и рециклирани материали;
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants