Search for European Projects

Work It Out
Start date: Sep 15, 2014, End date: Mar 14, 2015 PROJECT  FINISHED 

Projemiz iki ana önemli hedef üzerine kurgulanm?? ve bu ba?lamda faaliyetler gerçekle?tirilmi?tir. Bu hedeflerden biri gençlerin düzenli fiziksel aktivite kültürlerini geli?tirmek ve spor yapmalar?n? te?vik etmek, di?eri ise yapacaklar? fiziksel aktiviteler ile gençlerin yarat?c?l?k ve beceri kapasitelerini geli?tirmekti. Projemiz sonuç itibariyle bu iki ana hedefi yakalam?? ve bu anlamda gençlere fiziksel aktivitelerin önemi, sürdürülebilirli?i ve bu aktiviteler sonucunda nas?l olumlu etkiler elde edebilecekleri proje süresi boyunca tüm kat?l?mc?lar ile payla??lm??t?r. Proje süresi boyunca özellikle teknolojik geli?melerin gençler üzerindeki etkileri de dikkate al?nm??t?r. Özellikle gençlerin mobil cihazlara olan ba??ml?l?klar? yap?lan atölye çal??malar? ile mercek alt?na al?nm??, bu ba??ml?l?klar?n gençlerin spor yapmalar?ndaki olumsuz etkileri konu?ulmu? ve ne gibi çözüm yollar? olaca?? tart???lm??t?r. Proje kapsam?nda tart??maya açm?? oldu?umuz di?er bir konu ise gençlerin kazanacaklar? fiziksel aktivite al??kanl?klar?n?n onlar?n kariyerlerinde ne gibi olumlu etkiler yarataca?? konusu olmu?tur. ;Bu ba?lamda sistematik fiziksel aktivitelerin gençlerin becerilerini nas?l etkiledi?i ve özellikle i?verenlerin i?e al?m süreçlerinde bu tarz becerilerin ön plana ç?kt??? gençlere aktar?lm?? ve bu ba?lamda fiziksel aktivitelerin önemine vurgu yap?lm??t?r. Di?er bir yandan sadece fiziksel aktivite veya spor yapm?? olmak için de?il bunu bir kültür haline getirmemiz gerekti?i ve ki?iye özel programlar?n önemide proje süresi boyunca i?lenen di?er konulard?r. Proje kapsam?nda belirlemi? oldu?umuz di?er hedefleri a?a??daki ba?lamlarda yakalam?? bulunmaktay?z. - Gençlerin sa?l?kl? ya?am tarzlar?n? te?vik etmek ve bu ba?lamda ba?ta sigara olmak üzere alkol, uyu?turucu ve benzeri maddelerin kullan?lmas?n?n yanl??l???, - Gençlerin sosyal ya?ama kat?l?mlar?n?n önemi ve bu anlamda aktif kat?l?m konusu, - Erasmus + Program?n?n önceliklerinden giri?imcilik konusu, - Kültürleraras? diyalo?un önemi ve derne?imizin bu alanda yürütmü? oldu?u çal??malar, Konular? ba?ar?l? bir ?ekilde proje süresi boyunca i?lemi? oldu?umuz konular olmu?tur. Proje kapsam?nda Almanya, Polonya, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, S?rbistan, Ukrayna ve Türkiye?den gelen ve büyük ço?unlu?unu17 ? 23 ya? aras?ndaki gençlerin olu?turdu?u kat?l?mc?lar?m?z 21 ? 28 ?ubat 2015 tarihleri aras?nda ?stanbul?da a??rlanm??t?r. Proje süresi boyunca hedeflerimize paralel olarak çe?itli atölyeler yürütülmü?, fiziksel aktiviteler gerçekle?tirilmi? ve Taksim Meydan?nda yapm?? oldu?umuz projeye dikkatleri çekmek için flashmob aktivitesi gerçekle?tirilmi?tir.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

7 Partners Participants