Search for European Projects

Words Shape Identity
Start date: Aug 1, 2015, End date: Apr 30, 2016 PROJECT  FINISHED 

Namen projekta “Words Shape Identity” je dvigniti osveščenost o vključujoči terminologiji LGBT in njeni uporabi v mladinskem delu. Namen je bil dosežen z uporabo različnih metod neformalnega izobraževanja, primarno kreativnega pisanja. Februarja 2016 se je 21 mladinskih delavk_cev iz 11 različnih držav (Bosna in Herzegovina, Grčija, Hrvaška, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Španija, Turčija in Slovenija) srečalo na 7-dnevnem usposabljanju v Ljubljani. Razpravljali so o različnih položajih skupnosti LGBT in vključujoči terminologiji LGBT v varnem in ustvarjalnem okolju, kjer smo vsakogar spodbujale_i, da izrazijo same_ga sebe, svojo vlogo v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem kontekstu pri ustvarjanju varnih prostorov za mlade LGBT s pomočjo vključujočega jezika. Dodana vrednost projekta je spletna stran z zapisi različnih udeleženk_cev, v katerih so z drugimi mladinskim delavkami_ci delile_i svoje znanje in izkušnje, pridobljene med usposabljanjem: https://wordsshapeidentity.wordpress.com/ The aim of the "Words Shape Identity" project (KA1, Mobility of Youth Workers) was to raise awareness about an inclusive LGBT terminology and its wider implementation in practical youth work. This aim was achieved through the use of diverse methods of non-formal education, primarily creative writing. 22 youth workers from 11 different countries (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Greece, Macedonia, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain and Turkey) met at a 7 day training course in Ljubljana, Slovenia. They discussed different situations in LGBT communities and inclusive LGBT terminology in a safe and creative environment, where everyone was motivated to express themselves, their role in local, regional, national and European context in creating safe spaces for LGBT youth through the use of inclusive language. The added value of the project is a web page with blogs from the participants in which they share their knowledge and experience gained during the training course and share it with other youth workers: https://wordsshapeidentity.wordpress.com/
Up2Europe Ads

10 Partners Participants