Search for European Projects

Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku

W obszarze przygranicznym Polski, Ukrainy i Białorusi istnieje bardzo niewielki obszar kontaktów poszczególnych, sąsiadujących ze sobą narodów. Kontakty te ograniczają się prawie wyłącznie do sfery handlowej – ekonomicznej, a jeśli maja charakter kulturalny (n. p. wizyty polaków we Lwowie, skupiają się wyłącznie na zabytkach i spuściźnie minionych wieków. Wymiana w sferze sztuki współczesnej, tak plastycznej, muzycznej, literackiej i sztuk performatywnych jest znikoma. Fakt ten utrwala stereotypowy obraz Białorusi i Ukrainy w społeczeństwie Polskim. Lekceważenie natomiast współczesnej kultury wschodnich sąsiadów przez Polskę nie pozwala natomiast w pełni przyjąć przez nasz kraj roli pomostu w kontaktach Ukrainy i Białorusi z Unią Europejską. Dlatego działania projektu skupione są zwłaszcza na twórczości kobiet, jako grupy wciąż dyskryminowanej i niedocenianej na polu artystycznym we wszystkich krajach Europy, a szczególnie w krajach byłego bloku wschodniego. Bezpośrednim celem projektu jest intensyfikacja współpracy kulturalnej i artystycznej pomiędzy Białorusią, Ukrainą i Polską. Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i możliwości zawiązania współpracy przy projektach międzynarodowych, prezentacją dokonań artystycznych twórców trzech sąsiadujących ze sobą krajów, ze szczególnym naciskiem na twórców żyjących w miastach przygranicznych. Prezentacje twórców białoruskich i ukraińskich mają dać szansę na wymianę doświadczeń pomiędzy artystami z tych krajów, oraz pozostałymi uczestnikami Festiwalu Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi – Czechami, Polakami, Słowakami i Węgrami, a także przybliżyć twórczość artystek z tych krajów międzynarodowej publiczności Festiwalu, a poprzez to kulturową integracje regionu Europy Środkowej.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants