Search for European Projects

Výchova specialistů v oblasti péče o posthornická území v polsko-českém pohraniční
Start date: Mar 31, 2013, End date: Mar 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Hornická činnost, přestože je omezovaná čím dále přísnějšími právními předpisy, zaváděním postupů a procedur a bohatých zkušeností týkajících se transformace životního prostředí, působila a i nadále působí nepříznivé změny životního prostředí, co se odráží v sociálních a hospodářských vztazích na značném území. Předmětné oblasti se mění, mění se rovněž morfologie jejich povrchu, probíhá postupná degradace vegetace, brzdí se rozvoj komunikační sítě a komunální struktury.Předmětem výzkumu v projektu budou terény podobné z hlediska geologie, zeměpisu a přírody, které byly transformované v různém stupni v obou zemích v důsledku rozdílů v právních předpisech, způsobu exploatace minerálních surovin a organizační kultury.Vytvoření společného edukačního programu umožní vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností v oblasti managementu hornických příhraničních oblastí. Výměna zkušeností, seznámení se s příklady nejlepších osvědčených postupů obou stran, bude mít za následek vypracování společných optimálních způsobů řízení průmyslových oblastí v příhraniční polsko-české oblasti. Vhodná příprava specialistů v oblasti managementu umožní efektivní zvyšování významu příhraničních oblastí prostřednictvím jejich vhodného řízení, co povede k vytvoření nových pracovních míst.Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím: cyklu přednášek a workshopů, studijních zájezdů na degradovaná území, realizací stáží a diplomových prací, vypracováním všeobecně dostupných učebních osnov, e-booka, portálu znalostí a informací a skriptu.Jak projekt samotný, tak osoby odborně připravené v průběhu jeho realizace, budou přispívat k vytváření trvalých vztahů mezi vědeckými pracovníky obou zemí, umožní dlouhodobou spolupráci v oblasti výzkumu, technologie, rozvoje a inovací, a bude tímto indukovat výměnu a spolupráci odborníků.Na tak vzdělané osoby čekají uhelné společnosti, úřední místa v samosprávě, mohou být rovněž užitečné pro lokální podnikatele (podrobnosti v příloze 23, 22)

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   235 152,27
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants