Search for European Projects

Územní studie přeshraničních vazeb (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0095)
Start date: May 31, 2005, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Česká republika je od r. 2004 členem Evropské unie. Předpokládá se, že v r. 2007 splní podmínky Schengenské dohody. Plzeňský kraj bezprostředně sousedí se Spolkovou republikou Německo. Společná hranice s Bavorskem (cca 120km) tvořila v minulosti jak přírodní, tak zejména politickou překážku pro volný pohyb osob a pro ekonomickou a kulturní spolupráci. Po r. 1989 se postupně tyto bariéry odstraňují a vytváří se společný prostor na pomezí Čech a Bavorska, který dynamicky využívá možností evropské integrace.Území po obou stranách společné hranice má však své území limity, které je nutné respektovat i v případě zrušení administrativních barier hranice.Plzeňský kraj proto připravuje zpracování Studie přeshraničních vazeb, která by měla posoudit možnosti dalšího územního rozvoje území při hranici s Bavorskem. Záměr na zpracování studie schválila Rada Plzeňského kraje dne 14. 6. 2005.Studie se zaměří především na zmapování a soustředění informací o územních limitech, přírodních podmínkách, možnostech dopravních sítí a komunikačních vazeb, zdrojích surovin, možnostech propojení technické infrastruktury, významu sídel a významných rozvojových územích. Tato studie soustředí dostupné aktuální informace o územních podmínkách na české straně hranic a orientačně i na bavorské straně. Její přínos lze očekávat jednak v inventarizaci územních limitů včetně zjevných disparit, vytvoření aktuálního podkladu pro rozhodování státní správy a obecní a krajské samosprávy a jednak podkladu pro přípravu rozvojových podnikatelských záměrů. Současně studie umožní včasné informování o návrzích na využití území a významných podnikatelských záměrech, které mohou mít přeshraniční dopady a které vyžadují řešení ještě před rozhodnutím o jejich lokalizaci. Proto bude studie poskytnuta i německé straně.Výsledky studie budou veřejně přístupné na portálu Plzeňského kraje.Studie bude vycházet z již dříve zpracovaných rozvojových dokumentů a dále ze společně zpracovaných přeshraničních koncepcí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 68.4%   615 330,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants