Search for European Projects

Územní plán obce Hlavňovice (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0117)
Start date: Jun 26, 2005, End date: Jun 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Obec Hlavňovice se nachází v příhraniční oblasti v území Přírodního parku Kochánov, který je součástí oblasti NATURA 2000 - Šumava (evropsky významná lokalita a ptačí oblast),v oblasti Šumavy, turisticky lákavé, ale i problémové. Dochází zde z různých příčin k omezování hospodářského rozvoje jednotlivých obcí a k rostoucí nezaměstnanosti. S těmito problémy se potýkají i další obce příhraničí, jenž na sebe svým územím navazují (Petrovice, Velhartice, Hartmanice a Srní),které též přistoupily k zpracování ÚP. Díky tomu budou vytvořeny ÚP obce pro souvislé území předpolí NP a CHKO Šumava. Jednotlivé ÚP budou zpracované s ohledem na vazby mezi jednotlivými obcemi a zkoordinovány s obcemi na německé straně hranice. Obec má v současnosti zpracovanou urbanistickou studii z roku 1998 (nevyhovující,není právně závazná). A proto obec přistoupila k řešení, a to k zpracování ÚP obce Hlavňovice pro všechny své části. ÚP bude vypracovaný dle Zák. č. 109/2001 Sb. Bude soustavně a komplexně řešit funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Dále vytvoří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek -půdy, vody a ovzduší. Všechny tyto zmiňované cíle územního plánování ovlivní nejen území dané lokality. Zájmy NP a CHKO zdaleka nekončí na jeho hranicích, proto je nanejvýš důležité sladění zájmů a koordinace záměrů obcí a celého mikroregionu se zájmy ochrany přírody. Je třeba na základě vzájemných konzultací vytvořit plán využití území, který by byl akceptovatelný jak ze strany obcí, tak i správou NP, CHKO Šumava a Bavorský les.ÚP se stanou podkladem pro rozvinutí hospodářského rozvoje obcí, které budou: respektovat zájmy ochrany přírody a vyvíjet nekonfliktní ekonomické aktivity a vymezeny lokality pro rozvoj cestovního ruchu v návaznosti na německé příhraničí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 68.4%   429 181,05
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants