Search for European Projects

UNLOCK
Start date: Jun 30, 2015, End date: Apr 29, 2019 PROJECT  FINISHED 

Description (EN): SMEs in border regions experience disadvantages in comparison with businesses in central areas when it comes to attracting employees. Differences in language and culture, employment services, and laws and regulations make hiring employees across the border very complicated.UNLOCK aims to better match supply and demand on the cross-border labour market. This will allow the region to deal with the expected lack of specialists (shrinkage!) and cyclical fluctuations in the workforce. To this end, the following measures are planned:1. General information and stimulation to work across the border.Provide general information and perform publicity activities to promote the idea, increase awareness, and create a positive attitude towards cross-border labour mobility.2. Unite intermediaries, processes, and instruments on both sites of the border. EUREGIO provides a platform for partners/networks in the field of labour, employment services, and education in order to achieve sustainable cooperation and mediation.3. Support SMEs in hiring and retaining of cross-border employees. A GrensInfoPunt (border information point) will be installed at EUREGIO as a regional entry point (front office) for employers and employees who have questions about their current, former, or future cross-border job mobility.Additionally, a business plan will be set up in 2016-2017 to secure INTERREG-free, independent, and sustainable funding of the services beyond the project duration. Het MKB in het grensgebied ondervindt nadelen bij het vinden van werknemers t.o.v. bedrijven met een centrale ligging. Verschillen in taal & cultuur, bemiddelingssystemen en wet- en regelgeving maken het aanstellen van personeel van over de grens zeer complex. UNLOCK wil vraag een aanbod op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Hierdoor worden het verwachte gebrek aan vakkrachten (krimp!) en conjuncturele schommelingen beter opgevangen.Hiertoe zijn de volgende maatregelen gepland:1. Algemene informatie over- en motivatie voor werken over de grens Beschikbaar stellen van algemene informatie en imagobevorderende publiciteitsacties om meer kennis en een positieve houding t.a.v. grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bewerkstelligen.2. Grensoverschrijdend verbinden van bemiddelingsinstanties, -processen en -instrumenten.De EUREGIO brengt partners/netwerken op het gebied van werken, bemiddeling en onderwijs in een platform bijeen om tot een duurzame grensoverschrijdend samenwerking en bemiddeling te komen.3. Ondersteuning MKB bij aanstelling en behoud van grensoverschrijdend personeel Bij de EUREGIO wordt een GrensInfoPunt gevestigd als centraal regionaal inlooppunt (frontoffice) voor werkgevers én werknemers bij vragen op het gebied van hun huidige, vroegere of toekomstige grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Verder wordt in 2016-2017 een businessplan uitgewerkt om na afloop van het project tot een van INTERREG onafhankelijke financiering van de dienstverlening te komen.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50.1%   1 087 264,29
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website