Search for European Projects

Univerzity pro své pohraničí
Start date: Dec 31, 2012, End date: Apr 29, 2015 PROJECT  FINISHED 

S cílem zrealizovat evropskou iniciativu přeshraniční spolupráce a současně navázat na tradici spolupráce mezi Institutem Východoslovanských Filologií OU a Katerdy slavistiky UP v Olomouci obě pracoviště cítí potřebu rozšíření oblasti této spolupráce a zvýšení její efektivity v oblasti vysokého školství, nastavenou na vzdělávání budoucích zaměstnanců sektoru kultury, turistiky a podnikatelské sféry. Vybraná prioritní osa a oblast podpory akcentuje podporu vzdělávacích iniciativ, které si kladou za cíl podporu konkurenceschopnosti a rozšíření vzájemného poznání a spolupráce obou partnerů(Univerzity v Opolí a v Olomouci). Zvolení UP jako vedoucího partnera je v tomto případě velmi přirozené už vzhledem k 20-leté existujícící spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání, a také vzhledem k důvěře, kterou k sobě oba partneři mají. To vytváři dobré podmínky pro vzdělávání českých polonistů a opolských slavistů s východoslovanskou specializací, kteří budou mít šanci rozšířit své vzdělání o západoslovanskou specializaci. Toto garantují modifikované vzdělávací předměty, jejichž optimalizace bude také předmětem projektu.Nadto projekt předpokládá vytvoření česko-polské internetové platformy v podobě interaktivní mapy příhraničních regionů, která bude sloužit jako komunikační a informační platforma pro všechny uživatele, tedy nejen pro studenty, ale všechny ty, kteří se zajímají o své pohraničí a o jejich historii, turistiku nebo kulturu. Takovým způsobem mohou univerzity přispět k propagaci krajů ležících v pohraničí v povědomí Čechů a Poláků a vykročit tak mimo univerzitní rámec.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   334 356,09
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants