Search for European Projects

UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs
Start date: Sep 1, 2015, End date: Jun 30, 2018 PROJECT  FINISHED 

The project is focused on enhancement of an access to higher education for students with special needs in line with the Erasmus+ aim to support the equity and inclusion of all people in education. The objective of our project is systematic development, testing, and examination of effective inclusive methodology to ensure access for under-represent groups in HE, in particular through student-centred learning and by providing relevant support, guidance and counselling. In accordance with the project aim to cover all aspects of universal accessibility of HE, the project partners have different scope of specific expertise: (P1) Centre of Design for All (CEDA), Faculty of Architecture, STU in Bratislava is focused on Universal Design of inclusive educational environment ; (2) Teiresias - Support Centre for Students with Special Needs at the Masaryk University in Brno; (P3) Association of Providers of Services for University Students with Special Needs (AP3SP) is the Czech Republic; (P4) Department of Architecture at the University of Chieti-Pescara, connected with the Italian national network of university disability offices, is focused on ergonomic design and way-finding systems for persons with visual impairment. One of the expected results of the project is development of common framework for national strategies and action plans with aim to increase the access, participation and completion rates of disadvantaged groups in higher education (HE). The project results and outputs will be used for effective mapping and evaluation of overall accessibility of HE by Access Audits Tool. Within the project we will create the tools for improvement of the support service for students with special needs in HE, including access to information (university websites, AIS system, Virtual guide). The important output of the project will be the publication of case studies of inclusive higher education in Europe as collection of examples of the best practices that can help other universities to make accessibility improvements. The overall methodology for creation of accessible HE will be elaborated as “Handbook on Universal Accessibility of Higher Education“ that can be used at various European universities. The expected impact of the project is to raise awareness concerning the importance of accessible higher education for students with special needs to facilitate their transition to the working process, and to increase understanding and better ability of university staff to respond to the diversity of the students. Zhrnutie projektu Projekt je zameraný na zlepšenie prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v súlade s cieľom programu Erasmus+ podporovať rovnosť a začlenenie znevýhodnených skupín do vzdelávacieho procesu. Cieľom nášho projektu je systematický rozvoj, testovanie a preskúmanie účinných metód na zabezpečenie prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu pre študentov so špeciálnymi potrebami, a to najmä prostredníctvom humano-centrických metód a poskytovania relevantnej podpory a poradenstva. V súlade s cieľom projektu pokryť všetky aspekty všeobecnej prístupnosti vysokoškolského vzdelávania, majú jednotliví projektoví partneri rôzny rozsah odbornej znalosti: (P1) Centrum bezbariérového navrhovania CEDA na Fakulte architektúry STU v Bratislave je zamerané na tvorbu inkluzívneho vzdelávacieho prostredia metódou Univerzálneho navrhovania; (P2) Teiresias - Stredisko pre pomoc študentom so špeciálnymi potrebami na Masarykovej univerzite v Brne; (P3), Asociácia poskytovateľov služieb pre študentov vysokých škôl so špeciálnymi vzdelávacími potrebami (AP3SP) v Českej republike; (P4) Katedra architektúry na Univerzite v Chieti-Pescara , ktorá je napojená na Taliansku národnú sieť univerzitných centier podpory študentov so zdravotným postihnutím. Jedným z očakávaných výsledkov projektu je vytvorenie spoločného rámca pre národné stratégie a akčné plány s cieľom zvýšiť prístup, účasť a úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia študentov zo znevýhodnených skupín. Výsledky projektu budú použité na efektívne mapovanie a vyhodnocovanie celkovej prístupnosti vysokoškolského vzdelávacieho prostredia. V rámci projektu budeme vytvárať nástroje na zlepšovanie služieb a podpory pre študentov so špeciálnymi potrebami, vrátane prístupu k informáciám (univerzitných webových stránok, AIS systému). Dôležitým výstupom projektu bude publikácia prípadových štúdií inkluzívneho vysokoškolského vzdelávania v Európe. Celková metodika prístupnosti bude spracovaná vo forme príručky pre tvorbu všeobecne prístupného vysokoškolského vzdelávania. Výstupy projektu by mali zvýšiť povedomie o význame prístupného vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špeciálnymi v potrebami s cieľom uľahčiť ich prechod do pracovného procesu, a zároveň zlepšiť schopnosť univerzitných pracovníkov podporovať študentov so špeciálnymi potrebami.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants